ความเป็นมา

และความสำเร็จ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เพิ่มเติม

......................

จำนวนนักศึกษา

ทั้งหมด

1667

จำนวนนักศึกษา

สำเร็จการศึกษา

958

จำนวนหลักสูตร

ทั้งหมด

8

ประมวลรูปภาพกิจกรรมสู่ความสำเร็จของนักศึกษา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.