College of INNOVATION Management

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 กรกฎาคม 2564

เป้าหมาย 

           เสริมสร้างทักษะ สำหรับผู้บริหารที่ทันสมัยและมีจริยธรรม นำความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้ เพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพและประสบการณ์ ส่ง มอบความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ภาคสนาม 

รับรองคุณวุฒิ หลักสูตร

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เอกสาร

ดาวโหลด RCIM

รับรองคุณวุฒิ

ของวิทยาลัย

Database

ของวิทยาลัย

E-Learning

ของวิทยาลัย