วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

สร้างสังคมผู้ประกอบการ

เป้าหมาย

เสริมสร้างทักษะ สำหรับผู้บริหารที่ทันสมัยและมีจริยธรรม นำความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้ เพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพและประสบการณ์ ส่งมอบความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ภาคสนาม

การศึกษา ทำให้เราได้พัฒนา แต่สิ่งที่มีค่า คือการนำไปใช้ได้จริง ”

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ติดต่อ

สนใจติดต่อสอบถาม 

บทความ