ขั้นตอนการรับสมัคร RCIM

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

📁 ขั้นตอนที่ 3 
📝 หลักฐาน การสมัครเรียน RCIM


***พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

1. ใบแสดงผลการศึกษาภาษาไทย
2. ใบรับรองสภา ,ใบรับรองคุณวุฒิ หรือ ใบปริญญา
3. สำเนา บัตรประชาชน
4. สำเนา ทะเบียนบ้าน
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6. ใบแสดงผลการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)