ขั้นตอนการรับสมัคร RCIM

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

📁 ขั้นตอนที่ 1
นักศึกษาสมัครเรียน Online 

📁 ขั้นตอนที่ 2
***แอดมินติดต่อไปยังนักศึกษา แจ้งรายละเอียด และขั้นตอนการสมัครเรียน ค่ะ
ค่าสมัครเรียน
– ปริญญาโท 500 บาท
– ปริญญาเอก 1,000 บาท

📁 ขั้นตอนที่ 3 
(หลักจาก นศ.ชำระค่าสมัคร)
📝 แนบหลักฐาน การสมัครเรียนฉบับสมบูรณ์

**พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
1. ใบแสดงผลการศึกษาภาษาไทย
2. ใบรับรองสภา ,ใบรับรองคุณวุฒิ หรือ ใบปริญญา
3. สำเนา บัตรประชาชน
4. สำเนา ทะเบียนบ้าน
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6. ใบแสดงผลการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
***แอดมินจะส่งLink แนบเอกสารให้นักศึกษาต่อไปค่ะ