อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ออนไลน์)

จริยธรรมการวิจัยในคน Human Subject Protection (HSP)

ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

https://elearning-necast.nrct.go.th
เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนด้วยตนเอง มีจำนวนทั้งหมด 14 บทเรียน 14 แบบทดสอบ 407นาที จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-HSR Online Training)

https://mucerr-online-raining.mahidol.ac.th/
เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนด้วยตนเอง และสามารถนำใบประกาศนียบัตรไปประกอบการยื่นขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคนได้
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น | Basic Human Subject Protection Course NU ของ Thai MOOC

https://lms.thaimooc.org
หลักสูตรนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเมื่อผู้เรียนได้ใบประกาศนียบัตรสามารถนำไปใช้ประกอบการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโครงการวิจัยได้
จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://www.medtu.org/GCP
มีเนื้อหาให้ศึกษาก่อนทำแบบสอบถามออนไลน์ เมื่อทำข้อสอบผ่านจะได้รับใบ…