ข่าวสาร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ขอเรียนเชิญ เสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 5 รายการ

รายการที่ 1. เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร

รายการที่ 2. เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยค

รายการที่ 3. พัดลมตั้งพื้นขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว, พัดลมอุตสหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว, เครื่องทำน้ำร้อน-เย็นชนิด 2 หัวก๊อก

รายการที่ 4. เครื่องพิมพ์เช็ค

รายการที่ 5 เครื่องทำลายเอกสาร