วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

โครงการประกวดนวัตกรรม

ขอเชิญเข้าร่วม

“ฉลองครบรอบ 5 ปี หลักสูตร Ph.D. , MEd. สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา”

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการประกวดนวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

นักบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล Education management innovation contest to promote the development of education administrators’ in the digital era

 

กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

ขยายรับสมัคร 18 กันยายน – 31 ธันวาคม 2565

ประกาศรายชื่อผ่านการพิจารณา 14 มกราคม 2566

 

นำเสนอผลงานประกวดและรับรางวัล
ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566

สนใจส่งผลงานเข้าประกวด
https://forms.gle/M1za7VgPyPuyNxBx6

ร่วมชมนิทรรศการประกวด
https://forms.gle/2HLRTeZx9A5wY4SQA

เอกสารประกอบโครงการประกวด
https://drive.google.com/drive/folders/1P8CSc2RvVo0TR3IKG3bkX_l3IJvZoi2b?usp=share_link

รายละเอียดโครงการ

https://www.rcim.in.th/contest-activity-2022/

ติดต่อสอบถาม

0834627088 ผศ.ดร.เฉลิมพล มีชัย (อาจารย์ป๊อป)

หรือ

094-9615665 Line Id > bosscbctech ผศ.ดร.ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร (อาจารย์อาร์ม)