หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต M.M.

สาขา นวัตกรรมการจัดการ

สาขา นวัตกรรมการจัดการ

ระยะเวลาศึกษา M.M.

1 ปีครึ่ง

01

เปิดสอน 2 พื้นที่

พื้นที่ศาลายา และ วิทยาเขตวังไกลกังวล

02

เปิดภาคพิเศษ

วันอาทิตย์

03

ค่าลงทะเบียนเรียน

ชำระเป็นงวดได้

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต M.M.

สาขา นวัตกรรมการจัดการ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย               การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
ภาษาอังกฤษ         Master of Management in Innovative Management Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย         การจัดการมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการ)
ชื่อย่อภาษาไทย           กจ.ม. (นวัตกรรมการจัดการ) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   Master of Management (Innovative Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ     M.M. (Innovative Management)

สาขาวิชา

นวัตกรรมการจัดการ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก  แบบ ก2 ศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต
แผน ข  ศึกษารายวิชา 33 หน่วยกิต และทำการศึกษาอิสระ 3 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต

รับรองคุณวุฒิ หลักสูตรRCIM
หนังสือแนะนำหลักสูตร

แผนการศึกษา

รายละเอียด
จำนวนหน่วยกิต
แผน ก 2 ทำวิทยานิพนธ์แผน ข ทำการค้นคว้าอิสระ
1. กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน (1 รายวิชา) (Foundation Courses)ไม่นับหน่วยกิตไม่นับหน่วยกิต 
2. รายวิชา (Course Work)
     2.1 กลุ่มวิชาแกนบังคับ (Core Courses)1818
    2.2 กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)615
3. วิทยานิพนธ์ (Thesis)12 –
4. การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)– 3
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร36 หน่วยกิต36 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การจัดการมหาบัณฑิต M.M. (นวัตกรรมการจัดการ)

พื้นที่ศาลายา และ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ผศ.ดร.ฐิติมา โห้ลำยอง

วุฒิการศึกษา

 • รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.กาญจนา พันธุ์เอี่ยม

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. การจัดการภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ

ดร.ไกร บุญบันดาล

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ดร.ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. International Development

ดร.สุนันทา เสถียรมาศ

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. นวัตกรรมการจัดการ

ดร.นำพล ม่วงอวยพร

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. Ancient India and Asian Study

ดร.สร้อยบุปผา สาตร์มูล

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. Economics

ดร.สุพัตรา ยอดสุรางค์

วุฒิการศึกษา

 • รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์

ดร.อธิธัช สิรวริศรา

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. Economics

ดร.อำนวย บุญรัตนไมตรี

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. รัฐศาสตร์

ดร.ชัชวาล แสงทองล้วน

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. (การจัดการภาวะผู้นำยุทธศาสตร์ ความเป็นเลิศ)

................................................................................................

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ศ.ดร.วิทวัส รุ่งเรืองผล
 • รศ.ดร.อนันต์ชัย คงจันทร์
 • ดร.ชาญ ธาระวาส 
 • ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์
 • ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร
 • ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • อ.วรมิตร ครุฑโต
 • อ.พงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์
 • อ.ปภาณ ธีรบวรรัตน์
 • อ.ธงรบ ด่านอำไพ
 • อ.กฤษณ์ อิ่มแสง

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

การจัดการมหาบัณฑิต M.M. (นวัตกรรมการจัดการ)

Update : @Saii 2/1/67

สามารถสอบถามรายละเอียดการศึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์

พื้นที่ ศาลายา 02-441-6067 หรือ 092-442-8000

วิทยาเขตวังไกลกังวล 092-442-7000 

พื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล 092-442-7000