หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D.

สาขา การจัดการการเมืองและการปกครอง

สาขา การจัดการการเมืองและการปกครอง

ระยะเวลาศึกษา Ph.D.

3 ปี

01

เปิดสอน 2 พื้นที่

พื้นที่ศาลายา และ วิทยาเขตวังไกลกังวล

02

เปิดภาคพิเศษ

วันอาทิตย์

03

ค่าลงทะเบียนเรียน

ชำระเป็นงวดได้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D.

สาขา การจัดการการเมืองและการปกครอง

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเมืองและการปกครอง
ภาษาอังกฤษ             Doctor of Philosophy Program in Political Management and Governance

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการการเมืองและการปกครอง)
ชื่อย่อภาษาไทย            ปรด. (การจัดการการเมืองและการปกครอง)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ    Doctor of Philosophy Program (Political Management and Governance)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ      Ph.D. (Political Management and Governance)

วิชาเอก

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

1)  แผน 1.1 (เน้นการวิจัย) ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
2) แผน 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

รับรองคุณวุฒิ หลักสูตรRCIM
หนังสือแนะนำหลักสูตร

แผนการศึกษา

รายละเอียดจำนวนหน่วยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 2.1
1. กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน
(Foundation Courses)
2 รายวิชา
(ไม่นับหน่วยกิต)
 1 รายวิชา
(ไม่นับหน่วยกิต)
2. รายวิชา (Course Work)
    2.1 กลุ่มวิชาแกนบังคับ (Core Courses) 3 วิชา (9 หน่วยกิต)
    2.2 กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses) 1 วิชา (3 หน่วยกิต)
3. วิทยานิพนธ์ Doctoral Dissertation48 36
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต

........................................................................................

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักการเมืองระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
2. ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ
3. ผู้บริหารหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน
5. ผู้นำภาคประชาสังคม
6. อาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากรทางด้านการศึกษา
7. อาชีพอิสระ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D. (สาขาการจัดการการเมืองและการปกครอง)

ศ.ดร.วรเดช จันทศร
(ประธานหลักสูตร)

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. Public Administration

รศ.ดร. สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. Development Administration

 • ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
รศ.ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ

วุฒิการศึกษา

 • รป.ด. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

วุฒิการศึกษา

 • ร.ด.  รัฐศาสตร์

ผศ. พันเอก ดร.วรสิทธิ์ เจริญพุฒ

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.สุเชาวน์ มีหนองหว้า

วุฒิการศึกษา

 • รป.ด. นวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ

ผศ.ดร.ฐิติมา โห้ลำยอง

วุฒิการศึกษา

 • รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.รัชยา ภักดีจิตต์

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ผศ.ดร.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. History

ดร.ไกร บุญบันดาล

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ดร.ฟ้าใส สามารถ

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์

ดร.ฐานริณทร์ หาญเกียรติวงศ์

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. รัฐศาสตร์

ดร.อำนวย บุญรัตนไมตรี

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. รัฐศาสตร์

ดร.สุพัตรา ยอดสุรางค์

วุฒิการศึกษา

 • รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์

ดร.สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน

ดร.ธนัญชกร ปกิตตาวิจิตร

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์

................................................................................................

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
 • ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสงค์
 • รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
 • รศ.ดร.อติพร เกิดเรือง 
 • รศ.พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ผศ.ดร.สมคิด  ดวงจักร์
 • ผศ.ดร.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ
 • ดร.รัชฎา  จิวาลัย
 • ดร.พรชัย ฐีระเวช

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D. (สาขาการจัดการการเมืองและการปกครอง)

Update : @Saii22/4/67

สามารถสอบถามรายละเอียดการศึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์

พื้นที่ ศาลายา 02-441-6067 หรือ 092-442-8000

วิทยาเขตวังไกลกังวล 092-442-7000 

พื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล 092-442-7000