หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D.

สาขา นวัตกรรมการบริหารการศึกษา

สาขา นวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ระยะเวลาศึกษา Ph.D.

3 ปี

01

เปิดสอน 2 พื้นที่

พื้นที่ศาลายา และ วิทยาเขตวังไกลกังวล

02

เปิดภาคพิเศษ

วันอาทิตย์

03

ค่าลงทะเบียนเรียน

ชำระเป็นงวดได้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D.

สาขา นวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ            Doctor of Philosophy Program in Educational Administration Innovation

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย         ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อภาษาไทย           ปร.ด. (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   Doctor of Philosophy (Educational Administration Innovation)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ     Ph.D. (Educational Administration Innovation) 

วิชาเอก

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

หลักสูตรแบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่รวม 51 หน่วยกิต

หลักสูตรแบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติมรวม 51 หน่วยกิต

รับรองคุณวุฒิ หลักสูตรRCIM
หนังสือแนะนำหลักสูตร

แผนการศึกษา

รายละเอียดจำนวนหน่วยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 2.1
1. กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน
(Foundation Courses)
 
2. รายวิชา (Course Work)
    2.1 กลุ่มวิชาแกนบังคับ (Core Courses) 9
    2.2 กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses) 9
3. วิทยานิพนธ์ Doctoral Dissertation51 6
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร51 หน่วยกิต 51 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D. (สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา)

รศ.ดร.พิภพ วชังเงิน

วุฒิการศึกษา

 • Ed.D. Educational Administration

รศ.ดร.จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์

วุฒิการศึกษา

 • ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา 

รศ.ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี

วุฒิการศึกษา

 • ศษ.ด. การบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง

รศ.ดร.โกสุม สายใจ

วุฒิการศึกษา

 • Ed.D Educational Administration

ผศ.ดร.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย

วุฒิการศึกษา

 • ค.ด. บริหารการศึกษา

ผศ.ดร.สมใจ สืบเสาะ

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

ผศ.ดร.วรรณรี ปานศิริ

วุฒิการศึกษา

 • ศ.ด. การวิจัยและประเมินทางการศึกษา

ผศ.ดร.เฉลิมพล มีชัย

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

ผศ.ดร.จำรัส แจ่มจันทร์

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. การบริหารการศึกษา

ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง

วุฒิการศึกษา

 • ค.ด. อุดมศึกษา

ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ศิริมัย

วุฒิการศึกษา

 • ค.อ.ด. การบริหารอาชีวศึกษา

ผศ.ดร.ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. การบริหารการศึกษา

ผศ.ดร.ภัทรพล มหาขันธ์

วุฒิการศึกษา

 • ค.ด. การศึกษานอกระบบโรงเรียน

ดร.ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. การบริหารการศึกษา

พล.ร.ต.หญิง ดร.วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. หลักสูตรและการสอน ภาษาอังกฤษ

น.อ.ดร.พงษ์สุวรรณ ศรีสุวรรณ

วุฒิการศึกษา

 • ค.ด. วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

ดร.พงษ์กฤตย์ นามปพนอังกูร

วุฒิการศึกษา

 • กศ.ด. การบริหารการศึกษา

ดร.วิรัตน์ มณีพฤกษ์

วุฒิการศึกษา

 • กจ.ด. การจัดการศึกษา

ดร.ทนง ทองภูเบศร์

วุฒิการศึกษา

 • ค.ด. วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

ดร.อุษา งามมีศรี

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

ดร.อมรรัตน์ พันธ์งาม

วุฒิการศึกษา

 • ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา

ดร.รักชนกชรินทร์ พูลสุวรรณนธี

วุฒิการศึกษา

 • ศษ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา

ดร.ละมุล รอดขวัญ

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. การบริหารการศึกษา

ดร.วีระกุล อรัณยะนาค

วุฒิการศึกษา

 • ศษ.ด. การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์

ดร.สาลินี มีเจริญ

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. การบริหารการศึกษา

ดร.นวลใย นิลบรรพ์

วุฒิการศึกษา

 • กจ.ด. การจัดการการศึกษา

ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์

วุฒิการศึกษา

 • ศษ.ด การบริหารการศึกษา

ดร.มานิตย์ สีสง่า

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. การบริหารการศึกษา

ดร.พรรณี เทพสูตร

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา

ดร.สุพัชร พันธุระศรี

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. การบริหารการศึกษา

ดร.ปลวัชร รุจิรกาล

วุฒิการศึกษา

 • คด. การบริหารการศึกษา

ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. การบริหารการศึกษา

ดร.สามารถ รุ่งเรือง

วุฒิการศึกษา

 • กศ.ด. การบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ดร.สมชัย สินแท้

วุฒิการศึกษา

 • คด. การวัดและประเมินผลการศึกษา

ดร.คัชรินทร์ การพินิจ

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. การบริหารการศึกษา

1

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ศ.ดร.สายหยุด จำปาทอง
 • ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
 • ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
 • ศ. เกียรติคุณ ดร.อนันต์ รัศมี
 • รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ
 • รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
 • รศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
 • รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชต
 • รศ.ดร.ประกอบ คุณารักษ์
 • รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์
 • รศ.ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์
 • รศ.ดร.บุญจันทร์ สีสันต์
 • รศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ผศ.ดร.บำเพ็ญ ไมตรีโสภณ
 • ผศ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ
 • ผศ.ดร.สัมพันธุ์ จันทร์ดี
 • ดร.วิทยา ศรีชมภู
 • ดร.ชัยอนันต์ แก่นดี
 • ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
 • ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ
 • ดร.สมเจตน์ พันธุโฆษิต
 • ดร.วิทยา ศรีชมภู
 • ดร.อรสา ภาววิมล
 • ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
 • อ.ชัยอนันต์ แก่นดี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D. (สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา)

Update : @Saii2/1/67

สามารถสอบถามรายละเอียดการศึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์

พื้นที่ ศาลายา 02-441-6067 หรือ 092-442-8000

วิทยาเขตวังไกลกังวล 092-442-7000 

พื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล 092-442-7000