หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต D.B.A.

ระยะเวลาศึกษา D.B.A.

3 ปี

01

เปิดสอน 2 พื้นที่

พื้นที่ศาลายา

02

เปิดภาคพิเศษ

วันเสาร์-วันอาทิตย์

03

ค่าลงทะเบียนเรียน

ชำระเป็นงวดได้

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต D.B.A.

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                          หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ                    Doctor of Business Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย               บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย                 บธ.ด.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ         Doctor of Business Administration
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ           D.B.A.

วิชาเอก

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

1) หลักสูตรแบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย (Research) โดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
2) หลักสูตรแบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพและศึกษารายวิชา (Course Work)

รับรองคุณวุฒิ หลักสูตรRCIM
หนังสือแนะนำหลักสูตร

แผนการศึกษา

แบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย (Research)

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต

รายละเอียด

จำนวนหน่วยกิต 

สาขาบริหารธุรกิจ

 

สาขาอื่น

1. หมวดวิชาพื้นฐาน
 2 รายวิชา
(ไม่นับหน่วยกิต)
2. หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ1 รายวิชา
(ไม่นับหน่วยกิต)
1 รายวิชา
(ไม่นับหน่วยกิต)
3. หมวดวิชาบังคับขั้นสูง1 รายวิชา
(ไม่นับหน่วยกิต)
 1 รายวิชา
(ไม่นับหน่วยกิต)
4. หมวดวิชาเลือกขั้นสูง 
5. ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.151 51
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร51 หน่วยกิต 51 หน่วยกิต

................................................................................................

แบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต

รายละเอียด

จำนวนหน่วยกิต 

สาขาบริหารธุรกิจ

 

สาขาอื่น

1. หมวดวิชาพื้นฐาน
 2 รายวิชา
(ไม่นับหน่วยกิต)
2. หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ1 รายวิชา
(ไม่นับหน่วยกิต)
1 รายวิชา
(ไม่นับหน่วยกิต)
3. หมวดวิชาบังคับขั้นสูง9 9
4. หมวดวิชาเลือกขั้นสูง9 6
5. ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.136 36
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร51 หน่วยกิต 51 หน่วยกิต

................................................................................................

          ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ และสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัว
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับกับการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

จุดเด่น

จุดเด่น

อาจารย์ประจำหลักสูตร

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต D.B.A.

ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. Interpersonal Communication

ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย

วุฒิการศึกษา

 • D.B.A. Finance

ดร.จุฑามาศ วงศ์กันทรากร

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. บริหารธุรกิจ

ดร.สร้อยปุปผา สาตร์มูล

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. Economics

ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์

วุฒิการศึกษา

 • บธ.ด. บริหารธุรกิจ

ดร.สิทธิพร อินทุวงศ์

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. Economics

................................................................................................

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
 • รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
 • รศ.ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร
 • ผศ.ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ
 • ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์
 • ผศ.ดร.พงษ์ วิเศษสังข์ 
 • ผศ.ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ
 • ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช 
 • ดร.กุลกัลยา พระยาราช
 • ดร.มณเฑียร สติมานนท์
 • ดร.พาสน์ ทีฑทรัพย์
 • ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน
 • ดร.ชลลดา สัจจานิตย์
 • อ.กฤษณ์ อิ่มแสง

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต D.B.A.

Update : @Saii 2/1/67

สามารถสอบถามรายละเอียดการศึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์

พื้นที่ ศาลายา 02-441-6067 หรือ 092-442-8000

วิทยาเขตวังไกลกังวล 092-442-7000 

พื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล 092-442-7000