หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.)

• เปิดสอน 2 พื้นที่
   พื้นที่ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล

• เปิดภาคพิเศษ วันเสาร์-วันอาทิตย์ (สัปดาห์เว้นสัปดาห์)

• ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ครึ่ง

• ชำระค่าเรียนเป็นงวด

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.)

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย               
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

ภาษาอังกฤษ           Master of Management in Innovative Management Program

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย       การจัดการมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการ)
ชื่อย่อภาษาไทย        กจ.ม. (นวัตกรรมการจัดการ) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   Master of Management (Innovative Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    M.M. (Innovative Management)

3. สาขาวิชา วิชานวัตกรรมการจัดการ

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

         แผน ก  แบบ ก2 ศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต

         แผน ข  ศึกษารายวิชา 33 หน่วยกิต และทำการศึกษาอิสระ 3 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

 • ผศ.ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • ดร.ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ
 • ดร.นำพล ม่วงอวยพร
 • ดร.ทศพล อัครพงษ์ไพบูลย์
 • ดร.สร้อยบุปผา สาตร์มูล
 • ดร.มรรษพร เชื้อทองฮัว

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • ผศ.ดร.ฐิติมา โห้ลำยอง
 • ดร.อธิธัช สิรวริศรา
 • ดร.ไกร บุญบันดาล
 • ดร.ชัชวาล แสงทองล้วน
 • ดร.สุพัตรา ยอดสุรางค์

แผนการศึกษา

แผน ก. แบบ ก2 ทำวิทยานิพนธ์

ระละเอียดจำนวนหน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน (Foundation Courses)
(1 รายวิชา)
ไม่นับหน่วยกิต
2. รายวิชา (Course Work)
2.1 กลุ่มวิชาบังคับ (Core Courses)18
2.2 กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)6
3. การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) – 
4. วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร36 หน่วยกิต

แผน ข. ทำการค้นคว้าอิสระ

ระละเอียดจำนวนหน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน (Foundation Courses)
(1 รายวิชา)
ไม่นับหน่วยกิต
2. รายวิชา (Course Work)
2.1 กลุ่มวิชาบังคับ (Core Courses)18
2.2 กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)15
3. การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 3
4. วิทยานิพนธ์ (Thesis) –
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร36 หน่วยกิต

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ศ.ศ.ดร.สุเทพ เชาวลิต
 • ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
 • ศ.ดร.วิทวัส รุ่งเรืองผล
 • รศ.ดร.อนันต์ชัย คงจันทร์
 • ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด
 • ดร.บุญเกียรติ วิสิทธิกาศ
 • ดร.ประพัน ไพรอังกูร
 • ดร.พลอากาศตรี ทิพชัย ทิพยุทธ์
 • ดร.ชาญ ธาระวาส
 • ดร.ธงรบ ด่านอำไพ 
 • ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์
 • ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร
 • ดร.ปภาณ ธีรบวรรัตน์
 • ดร.รัชฎา จิวาลัย
 • ดร.พรชัย ฐีระเวช
 • อาจารย์วรมิตร ครุฑโต
 • อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

Cost M.M. RCIM

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.)

ค่าลงทะเบียนหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.) ดังนี้

เอกสาร

ดาวโหลด RCIM

รับรองคุณวุฒิ

ของวิทยาลัย

Database

ของวิทยาลัย

E-Learning

ของวิทยาลัย

สามารถสอบถามรายละเอียดการศึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์
พื้นที่ ศาลายา 02-441-6067 หรือ 092-442-8000
พื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล 092-442-7000