หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.a.)

สังคมยุคใหม่ที่ต้อง “รอบรู้ รู้เร็ว รู้ทัน” พร้อมทั้งต้องมี “ทักษะ” “ระบบความคิด” ตลอดจน “เทคนิคกลยุทธ์”
เพื่อเตรียมพร้อมกับ “สังคมโลกยุคใหม่”

 

• เปิดสอน 2 พื้นที่
   พื้นที่ศาลายา และพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล

• เปิดภาคพิเศษ วันอาทิตย์

• ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ครึ่ง
• ชำระค่าเรียนเป็นงวดได้

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)​

1.รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย                 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมจัดการภาครัฐ

ภาษาอังกฤษ           Master of Public Administration Program in Public Management Innovation

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย           รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ)
ชื่อย่อภาษาไทย             รป.ม. (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     Master of  Public Administration (Public Management Innovation)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    M.P.A. (Public Management Innovation)

3. สาขาวิชา                   นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

         แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชา 27 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 39 หน่วยกิต       
        
แผน ข    ศึกษารายวิชา 33 หน่วยกิต และทำการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต รวม 39 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 • รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง

พื้นที่ศาลายา /พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล

แผนการศึกษา

แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ (Thesis Option)

ระละเอียดจำนวนหน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน (1 รายวิชา) (Foundation Courses)ไม่นับหน่วยกิต
2. รายวิชา (Course Work)
    2.1 กลุ่มวิชาแกนบังคับ (Core Courses)21
    2.2 กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)6
3. วิทยานิพนธ์ (Thesis)12
4. การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)– 
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร39 หน่วยกิต

แผน ข. ทำการค้นคว้าอิสระ (Independent Study Option)

ระละเอียดจำนวนหน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน (2 รายวิชา) 
(Foundation Courses)
ไม่นับหน่วยกิต
2. รายวิชา (Course Work)
    2.1 กลุ่มวิชาแกนบังคับ (Core Courses)21
    2.2 กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)12
3. วิทยานิพนธ์ (Thesis)
4. การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 6
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร39 หน่วยกิต
Rcim.M.P.A.

จุดเด่น

• สามารถเรียนต่อเนื่องทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก หรือเรียนเฉพาะปริญญาโท
• สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพและมากประสบการณ์
• เนื้อหาการสอนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน
• เน้นการเป็นผู้บริหารที่ทันสมัย เข้าใจโลก รู้จริง และนำไปปฏิบัติได้จริง
• มีศึกษาดูงานการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
• สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และความสามารถของบัณฑิตที่เป็นที่ยอมรับของสังคม
• คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
• เส้นทางสู่ความสำเร็จ เพียง 18 เดือน (จบเร็วภายใน 18 เดือน)

ภาคค่ำ22563.2

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
 • ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
 • ศ.ดร.ธีรภัทธ์ เสรีรังสรรค์
 • ศ.ดร.สร้อยตระกูล อรรถมานะ
 • ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
 • รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
 • รศ.ดร.ปรีชา หงส์ไกรเลิศ
 • รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
 • รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
 • รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว
 • รศ.ดร.ดำรงศักดิ์ จันโททัย
 • ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช
 • ผศ.ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์
 • ผศ.ดร.รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง
 • พลเอก ดร. ยอดยุทธ บุญญาธิการ
 • พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์
 • นอ.ดร.อัมพร เพ็ชราช
 • ดร.สมเจตน์ พันธุโฆษิต
 • ดร.ชอบวิทย์ ลับไพรี
 • ดร.พรสรร โรจนพานิช
 • ดร.รัชฎา จิวาลัย
 • ดร.ดนุวัติ สาคริก
 • ดร.ไกร บุญบันดาล
 • ดร.วิทยา เจียรพันธุ์
 • ดร.พรชัย ฐีระเวช

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

Cost M.P.A. RCIM

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต M.P.A.

– ภาคพิเศษ

บุคลากรทั่วไป
 แบบเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาที่ 140,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 235,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน25,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 335,000 บาท
รวม135,000 บาท
 การแบ่งชำระ
งวดที่ 116,000 บาท
งวดที่ 2 – 158,500 บาท
รวม135,000 บาท

 – ภาคพิเศษ (ภาคค่ำ)

บุคลากรทั่วไป
 แบบเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาที่ 136,500 บาท
ภาคการศึกษาที่ 230,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 322,500 บาท
ภาคการศึกษาที่ 430,000 บาท
รวม119,000 บาท
 การแบ่งชำระ
งวดที่ 114,000 บาท
งวดที่ 2 – 157,500 บาท
รวม119,000 บาท

หมายเหตุ: ค่ารักษาสภาพ ระดับปริญญาโท 5,000 บาท ต่อภาคการศึกษาปกติ

เอกสาร

ดาวโหลด RCIM

รับรองคุณวุฒิ

ของวิทยาลัย

Database

ของวิทยาลัย

E-Learning

ของวิทยาลัย

สามารถสอบถามรายละเอียดการศึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์
พื้นที่ ศาลายา 02-441-6067 หรือ 092-442-8000
พื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล 092-442-7000