หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)

สังคมยุคใหม่ที่ต้อง “รอบรู้ รู้เร็ว รู้ทัน” พร้อมทั้งต้องมี “ทักษะ” “ระบบความคิด” ตลอดจน “เทคนิคกลยุทธ์”
เพื่อเตรียมพร้อมกับ “สังคมโลกยุคใหม่”

 

• เปิดสอน 2 พื้นที่
   ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล

• เปิดภาคพิเศษ วันอาทิตย์


• ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ครึ่ง
• ชำระค่าเรียนเป็นงวดได้

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)​

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย                      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ
ภาษาอังกฤษ               Master of Public Administration Program in Public Management Innovation

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย           รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ)
ชื่อย่อภาษาไทย             รป.ม. (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     Master of  Public Administration (Public Management Innovation)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    M.P.A. (Public Management Innovation)

3. สาขาวิชา                  นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

     แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชา27 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 39 หน่วยกิต         
     แผน ข    ศึกษารายวิชา 33 หน่วยกิต และทำการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต รวม 39 หน่วยกิต  

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รายละเอียด
จำนวนหน่วยกิต
แผน ก 2 ทำวิทยานิพนธ์ แผน ข ทำการค้นคว้าอิสระ
กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน (1 รายวิชา)  ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
 รายวิชา
     กลุ่มวิชาแกนบังคับ 21 21 
    กลุ่มวิชาเลือก 6  12
วิทยานิพนธ์ 12  –
การค้นคว้าอิสระ –   6
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง
รักษาการ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษา:

 • ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550
 • บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 2540
 • ศศ.บ. (การโรงแรมและการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยสยาม, 2538
ศ.ดร.วรเดช จันทศร

วุฒิการศึกษา:

 • Ph.D. (Public Administration), New York University, U.S.A., 2528

 • พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2520

 • ร.ม. (การปกครอง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519

 • รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์), โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2517 

ศ.ดร.อรุณ รักธรรม

วุฒิการศึกษา:

 • Ph.D. (Public Administration), University of Southern California, U.S.A., 1978

 • M.P.A. (Public Administration), The Penn State University, U.S.A., 1971

 • M.P.A. (Public Administration), University of Southern California, U.S.A., 1970

 • พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2509

 • ร.บ. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2506

รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว

วุฒิการศึกษา:

 • Ph.D. (Development Administration), The National Institute of Development Administration, 2544

 • พบ.ม. (คอมพิวเตอร์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2531

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2514 

รศ.ดร.สมพร เฟื่องจันทร์

วุฒิการศึกษา:

 • Ph.D. (Policy Analysis), State University of New York at Albany, U.S.A., 1988

 • รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2512

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล), มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, 2509

รศ.ปภาวดี มนตรีวัต

วุฒิการศึกษา:

 • M.M. (General Management), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544

 • M.A. (Public Administration), Wayne State University, 1975

 • ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2514 

ผศ. พันเอก ดร.วรสิทธิ์ เจริญพุฒ

วุฒิการศึกษา:

 • รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 2554

 • รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2517

ผศ.ดร.ชมภูนุช หุ่นนาค

วุฒิการศึกษา:

 • ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยรังสิต, 2557

 • ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553

 • ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553

 • ศศ.บ. (ศาสนศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551

ผศ.ดร.ฐิติมา โห้ลำยอง

วุฒิการศึกษา:

 • รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556

 • M.B.A., Western Michigan University, U.S.A.

 • บธ.บ. (บริหารธุรกิจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

ผศ.ดร.รัชยา ภักดีจิตต์

วุฒิการศึกษา:

 • ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550

 • พบ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2541

 • พย.ม. (พยาบาลศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535

 • พย.บ. (พยาบาลศาสตร์), วิทยาลัยพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2528

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 • ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
 • ศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล
 • ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
 • ศ.กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต
 • รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
 • รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
 • รศ.ดร.ปฐม มณีโรจน์
 • รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
 • รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
 • รศ.ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
 • ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม
 • ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ
 • พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์
 • ดร.รัชฎา จิวาลัย
 • ดร.พรชัย ฐีระเวช

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

Cost M.P.A. RCIM

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต M.P.A.

ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์)
เฉพาะนักศึกษาที่เข้าเรียน
(ภาคการศึกษาที่ 1)
เฉพาะนักศึกษาที่เข้าเรียน
(ภาคการศึกษาที่ 2)
 แบบเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาที่ 145,000 บาทภาคการศึกษาที่ 236,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 236,000 บาทภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน27,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน27,000 บาทภาคการศึกษาที่ 145,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 327,000 บาทภาคการศึกษาที่ 227,000 บาท
รวม135,000 บาทรวม135,000 บาท
 แบบแบ่งชำระ
งวดที่ 19,000 บาทงวดที่ 19,000 บาท
งวดที่ 2 – 159,000 บาทงวดที่ 2 – 159,000 บาท
รวม135,000 บาทรวม135,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการสอบ
ลำดับ ประเภทของค่าธรรมเนียมจำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ
1.ค่าสอบประมวลความรู้ ครั้งละ2,000
2.ค่าสอบการค้นคว้าอิสระ ครั้งละ7,500เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
3.ค่าสอบวิทยานิพนธ์ ครั้งละ12,500เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

หมายเหตุ: ค่ารักษาสภาพ ระดับปริญญาโท 5,000 บาท ต่อภาคการศึกษาปกติ

ภาคพิเศษ อังคาร / พฤหัสบดี
เฉพาะนักศึกษาที่เข้าเรียน (ภาคการศึกษาที่ 1) เฉพาะนักศึกษาที่เข้าเรียน (ภาคการศึกษาที่ 2)
 แบบเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาที่ 1 39,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 2 31,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2 32,000 บาท ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน 24,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน 24,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 1 40,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 3 24,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 2 24,000 บาท
รวม 119,000 บาท รวม 119,000 บาท
 แบบแบ่งชำระ
งวดที่ 1 7,000 บาท งวดที่ 1 7,000 บาท
งวดที่ 2 – 15 8,000 บาท งวดที่ 2 – 15 8,000 บาท
รวม 119,000 บาท รวม 119,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการสอบ
ลำดับ  ประเภทของค่าธรรมเนียม จำนวนเงิน (บาท)  หมายเหตุ
1. ค่าสอบประมวลความรู้ ครั้งละ 2,000
2. ค่าสอบการค้นคว้าอิสระ ครั้งละ 7,500 เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
3. ค่าสอบวิทยานิพนธ์ ครั้งละ 12,500 เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

หมายเหตุ: ค่ารักษาสภาพ ระดับปริญญาโท 5,000 บาท ต่อภาคการศึกษาปกติ

จุดเด่น

 • สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพและมากประสบการณ์
 • เนื้อหาการสอนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน
 • เน้นการเป็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่ทันสมัย เข้าใจโลก รู้จริง และนำไปปฏิบัติได้จริง
 • มีศึกษาดูงานการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
 • การค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และความสามารถของบัณฑิตที่เป็นที่ยอมรับของสังคม
 • คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
 • เส้นทางสู่ความสำเร็จ เพียง 18 เดือน

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรไม่แสวงหากำไร องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานเอกชน
 2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง
 3. บุคลากรในหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรไม่แสวงหากำไร องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานเอกชน
 4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
 5. ข้าราชการทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
 6. อาชีพอิสระอื่น ๆ
เอกสาร

ดาวโหลด RCIM

รับรองคุณวุฒิ

ของวิทยาลัย

Database

ของวิทยาลัย

E-Learning

ของวิทยาลัย

สามารถสอบถามรายละเอียดการศึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์
พื้นที่ ศาลายา 02-441-6067 หรือ 092-442-8000
พื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล 092-442-7000