หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)

• เปิดสอน 2 พื้นที่

   ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล

• เปิดภาคพิเศษ วันเสาร์-อาทิตย์ (สัปดาห์เว้นสัปดาห์)

• ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี

• ชำระค่าเรียนเป็นงวดได้

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)​

1.รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย                             ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ                         Master of Education Program in Educational Administration                                                      Innovation

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย                    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อภาษาไทย                     ศษ.ม. (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ                Master of Education (Educational Administration Innovation)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ                M.Ed. (Educational Administration Innovation)

3. วิชาเอก ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

     แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชา 30 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 42 หน่วยกิต
     แผน ข ศึกษารายวิชา 36 หน่วยกิต และทำการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต รวม 42 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

พื้นที่ศาลายา

 • รศ.ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี
  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • ดร.ประทีป มากมิตร
  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • ดร.ทนง ทองภูเบศร์
  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง
  อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • รศ.ดร.จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์
  อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ
  อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผศ.ดร.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย
  อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ
  อาจารย์ประจำหลักสูตร

พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล

 • รศ.ดร.พิภพ วชังเงิน
  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • ดร.อุษา งามมีศรี 
  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • ผศ.ดร.วรรณรี ปานศิริ
  อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ดร.สมใจ สืบเสาะ
  อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ดร.ดรุณี ปัญจรัตนากร
  อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผศ.ดร.จำรัส แจ่มจันทร์
  อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ดร.อมรรัตน์ พันธ์งาม
  อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ดร.สุทธิพจน์ จิรถิรพรสิทธิ์
  อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ดร.ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์
  อาจารย์ประจำวิทยาลัยในสาขาบริหารการศึกษา
 • ดร.วิรัตน์  มณีพฤกษ์
  อาจารย์ประจำวิทยาลัยในสาขาบริหารการศึกษา

แผนการศึกษา

แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ (Thesis Option) แบบ ก2

ระละเอียดจำนวนหน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน (2 รายวิชา) (Foundation Courses)ไม่นับหน่วยกิต
2. รายวิชา (Course Work)
    2.1 กลุ่มวิชาแกนบังคับ (Core Courses)18
    2.2 กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)12
3. วิทยานิพนธ์ (Thesis)12
4. การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)– 
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร42 หน่วยกิต

แผน ข. ทำการค้นคว้าอิสระ (Independent Study Option)

ระละเอียดจำนวนหน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน (2 รายวิชา) 
(Foundation Courses)
ไม่นับหน่วยกิต
2. รายวิชา (Course Work)
    2.1 กลุ่มวิชาแกนบังคับ (Core Courses)21
    2.2 กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)16
3. วิทยานิพนธ์ (Thesis)
4. การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 6
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร42 หน่วยกิต
Rcim.M.Ed

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
 • ศ.ดร.สายหยุด จำปาทอง
 • ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
 • ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 • ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย
 • ศ.ดร.นาวาอากาศโท สุมิตร สุวรรณ 
 • รศ.รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ 
 • รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
 • รศ.ดร.สุรชัย สุขสกุลชัย 
 • รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
 • ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 • ผศ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ
 • ผศ.ดร.สัมพันธุ์ จันทร์ดี
 • ดร.วิทยา ศรีชมภู
 • ดร.ชัยอนันต์ แก่นดี
 • ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

รับรองคุณวุฒิ หลักสูตรRCIM

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

Cost M.Ed. RCIM

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)​

ค่าลงทะเบียนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) ดังนี้

เอกสาร

ดาวโหลด RCIM

รับรองคุณวุฒิ

ของวิทยาลัย

Database

ของวิทยาลัย

E-Learning

ของวิทยาลัย

สามารถสอบถามรายละเอียดการศึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์
พื้นที่ ศาลายา 02-441-6067 หรือ 092-442-8000
พื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล 092-442-7000