หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการ พัฒนาภาวะผู้นำ
เพิ่มประสบการณ์  สู่สถานประกอบการชั้นนำ

 

• เปิดสอน 2 พื้นที่
   ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล

• เปิดภาคพิเศษ วันเสาร์

• ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
• ชำระค่าเรียนเป็นงวด

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย               บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ           Master of Business Administration  

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย       บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย        บธ.ม. 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   Master of Business Administration
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    M.B.A.

3. กลุ่มวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  คือ

            3.1 การบัญชีและการเงินเชิงนวัตกรรม

            3.2 การตลาดดิจิทัล

            3.3 การจัดการนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

           แผน ก  แบบ ก2 ศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

           แผน ข  ศึกษารายวิชา 30 หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

พื้นที่ศาลายา

โครงสร้างหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

รายละเอียด
จำนวนหน่วยกิต
แผน ก 2
ทำวิทยานิพนธ์
แผน ข
ทำการค้นคว้าอิสระ
1. กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน (2 รายวิชา) ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 

 2. รายวิชา (Course Work)

     2.1 กลุ่มวิชาแกนบังคับ (Core Courses)

18 18 

     2.2 กลุ่มวิชาเอก (Major Course)

     2.3 กลุ่มวิชาเลือก  (Elective Courses)

 –  6
3. วิทยานิพนธ์ 12  –
4. การค้นคว้าอิสระ –   6
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต
ภาคค่ำ22563.2

จุดเด่น

 สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการ : ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ วางแผนเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
วางแผนการบริหารจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการด้านบริหารธุรกิจ

• พัฒนาภาวะผู้นำ : สร้างบุคลิกภาวะผู้นำ บทบาทหน้าที่ ทักษะ การวางแผน คุณธรรมจริยธรรมของผู้นำ และ
การส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการบริหารความขัดแย้ง

• เพิ่มประสบการณ์ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง และประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ความหลากหลายอาชีพที่น่าสนใจ โดยการศึกษาดูงาน

• สู่สถานประกอบการชั้นนำ : เป็นที่ยอมรับในศักยภาพในการบริหารจัดการ รอบรู้ทางด้านการตลาดยุคใหม่ การบัญชี 
การเงิน การบริหารบุคคล ทันเทคโนโลยี สามารถสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนให้สถานประกอบการได้

• Network M.B.A. : เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น ร่วมสถาบัน คณาจารย์ ทั้ง 3 พื้นที่ (พื้นที่ศาลายา
พื้นที่บพิตรพิมุข พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล) สถานประกอบการที่ได้ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายการดำเนินธุรกิจ
(ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมการสร้างธุรกิจ,SMEs สนับสนุนการเริ่มประกอบธุรกิจใหม่ Startup)

• Digital Media Application : การจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้การพัฒนา ประสบการณ์การตลาดแบบก้าวไกล
โดยสนับสนุนการเรียนรู้จัดการติดต่อสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ และการใช้ Digital Media  เพื่อการสื่อสาร

• บรรยากาศการเรียน : สร้างการเรียนรู้ ความร่วมมือ การให้ความช่วยเหลือ อบอุ่นดูแลเหมือนดั่งครอบครัว
การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง และประสบผลสำเร็จในการบริหารธุรกิจ

• สู่ความสำเร็จ : อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยให้ผู้เรียนสามารถจบได้ตามกำหนดระยะเวลา

 

แบ่งวิชาเอกออกเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ

1. การบัญชีและการเงินเชิงนวัตกรรม
2. การตลาดดิจิทัล
3. การจัดการนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ

จํานวนหน่วยกิต ที่เรียนตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

ประเภทของหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่ศึกษารายวิชา การค้นคว้าอิสระและสอบประมวลความรู้

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
 • รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
 • ผศ.ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์
 • ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์
 • ดร.สร้อยบุปผา สาตร์มูล
 • ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย
 • อ.วรมิตร ครุฑโต 
 • อ.ณภัค ภัคคิโรจน์
 • อ.พงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ 
 • อ.สิตางศุ์ จุลชาต
 • อ.วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 • อ.พรชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
 • อ.อดุลย์ โชตินิสากรณ์ 

รับรองคุณวุฒิ หลักสูตรRCIM

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

Cost M.B.A. RCIM

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

ค่าลงทะเบียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) แบ่งชำระเป็น 2 แบบดังนี้

เอกสาร

ดาวโหลด RCIM

รับรองคุณวุฒิ

ของวิทยาลัย

Database

ของวิทยาลัย

E-Learning

ของวิทยาลัย

สามารถสอบถามรายละเอียดการศึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์
พื้นที่ ศาลายา 02-441-6067 หรือ 092-442-8000
พื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล 092-442-7000 

@Update 27/6/65