หลักสูตรปริญญาโท RCIM

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
M.B.A.

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

M.P.A.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
M.Ed.

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

M.M.

การจัดการมหาบัณฑิต