หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)​

• เปิดภาคพิเศษ วันเสาร์ – วันอาทิตย์

• ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)​

1.รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย               ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ            Doctor of Philosophy Program in Educational Administration Innovation

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อภาษาไทย        ปร.ด. (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   Doctor of Philosophy (Educational Administration Innovation)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    Ph.D. (Educational Administration Innovation)

3. วิชาเอก ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

หลักสูตรแบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่รวม 51 หน่วยกิต

หลักสูตรแบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
และศึกษารายวิชาเพิ่มเติมรวม
51 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ
 • รศ.ดร.จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์
 • รศ.ดร.พิภพ วชังเงิน
 • รศ.ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี
 • ผศ.ดร.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย
 • ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง
 • ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ
 • ผศ.ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร
 • ผศ.ดร.จำรัส แจ่มจันทร์
 • ผศ.ดร.วรรณรี ปานศิริ
 • ผศ.ดร.ภูมิภควัธจ์ ภูมิพงศ์คชศร
 • ดร.ทนง ทองภูเบศร์
 • ดร.สุทธิพจน์ จิรถิรพรสิทธิ์
 • ดร.อุษา งามมีศรี
 • ดร.อมรรัตน์ พันธ์งาม
 • ดร.สมใจ สืบเสาะ
 • ดร.ดรุณี ปัญจรัตนากร          

แผนการศึกษา

แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ (Thesis Option) แบบ ก2 จำแนกดังนี้

ระละเอียดจำนวนหน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน (2 รายวิชา) 
(Foundation Courses)
2. รายวิชา (Course Work)
    2.1 กลุ่มวิชาแกนบังคับ (Core Courses)
    2.2 กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)
3. การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)51
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร51 หน่วยกิต

แผน ข. ทำการค้นคว้าอิสระ (Independent Study Option)

ระละเอียดจำนวนหน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน (2 รายวิชา) 
(Foundation Courses)
2. รายวิชา (Course Work)
    2.1 กลุ่มวิชาแกนบังคับ (Core Courses)9
   2.2 กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)6
3. การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)36 
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร51 หน่วยกิต

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
 • ศ.ดร.สายหยุด จำปาทอง
 • ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
 • ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 • ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย
 • ศ.ดร.นาวาอากาศโท สุมิตร สุวรรณ
 • รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
 • รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
 • รศ.ดร.สุรชัย สุขสกุลชัย
 • รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
 • ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 • ผศ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ
 • ผศ.ดร.สัมพันธุ์ จันทร์ดี
 • ดร.วิทยา ศรีชมภู
 • ดร.ชัยอนันต์ แก่นดี
 • ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

รับรองคุณวุฒิ หลักสูตรRCIM

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

Cost Ph.D. RCIM

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)

เอกสาร

ดาวโหลด RCIM

รับรองคุณวุฒิ

ของวิทยาลัย

Database

ของวิทยาลัย

E-Learning

ของวิทยาลัย

สามารถสอบถามรายละเอียดการศึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์
พื้นที่ ศาลายา 02-441-6067 หรือ 092-442-8000
พื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล 092-442-7000