หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)

สังคมยุคใหม่ที่ต้อง “รอบรู้ รู้เร็ว รู้ทัน” พร้อมทั้งต้องมี “ทักษะ” “ระบบความคิด” ตลอดจน “เทคนิคกลยุทธ์”
เพื่อเตรียมพร้อมกับ “สังคมโลกยุคใหม่”

 

• เปิดสอน ศาลายา

• เปิดภาคพิเศษ วันเสาร์-อาทิตย์ 

• ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี

• ชำระค่าเรียนเป็นงวดได้

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)​

1. ชื่อหลักสูตร : ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ

ภาษาอังกฤษ             Doctor of Public Administration Program in Public Management Innovation

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย        รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ)

ชื่อย่อภาษาไทย          รป.ด. (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   Doctor of  Public Administration (Public Management Innovation)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ     D.P.A. (Public Management Innovation)

3. สาขาวิชา                  นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แบบที่ 1.1 เน้นการทำวิจัย 48 หน่วยกิต
             แบบที่ 2.1 เน้นการศึกษารายวิชาและการทำวิจัย 60 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รายละเอียด
จำนวนหน่วยกิต
แบบที่ 1.1 เน้นการทำวิจัยแบบที่ 2.1 เน้นการศึกษารายวิชาและการทำวิจัย

รายวิชา

    หมวดวิชาบังคับ

6 (ไม่นับหน่วยกิต)18

    หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ

    (1 รายวิชา)

ไม่นับหน่วยกิตไม่นับหน่วยกิต 

    กลุ่มวิชาเลือก

 6

หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์

4836
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร48 หน่วยกิต60 หน่วยกิต

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วุฒิการศึกษา:

 • ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550
 • บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 2540
 • ศศ.บ. (การโรงแรมและการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยสยาม, 2538
ศ.ดร.วรเดช จันทศร

วุฒิการศึกษา:

 • Ph.D. (Public Administration), New York University, U.S.A., 2528

 • พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2520

 • ร.ม. (การปกครอง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519

 • รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์), โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2517 

ศ.ดร.อรุณ รักธรรม

วุฒิการศึกษา:

 • Ph.D. (Public Administration), University of Southern California, U.S.A., 1978

 • M.P.A. (Public Administration), The Penn State University, U.S.A., 1971

 • M.P.A. (Public Administration), University of Southern California, U.S.A., 1970

 • พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2509

 • ร.บ. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2506

รศ.ดร.สมพร เฟื่องจันทร์

วุฒิการศึกษา:

 • Ph.D. (Policy Analysis), State University of New York at Albany, U.S.A., 1988

 • รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2512

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล), มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, 2509

รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว

วุฒิการศึกษา:

 • Ph.D. (Development Administration), The National Institute of Development Administration, 2544

 • พบ.ม. (คอมพิวเตอร์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2531

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2514 

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
 • ศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล
 • ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
 • ศ.กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต
 • รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
 • รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
 • รศ.ดร.ปฐม มณีโรจน์
 • รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

Cost D.P.A. RCIM

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต D.P.A.

ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์)
เฉพาะนักศึกษาที่เข้าเรียน
(ภาคการศึกษาที่ 1)
เฉพาะนักศึกษาที่เข้าเรียน
(ภาคการศึกษาที่ 2)

 แบบเหมาจ่าย 
ภาคการศึกษาที่ 1 110,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 2  88,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2 88,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 1  110,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 1 110,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 2  88,000 บาท 
ภาคการศึกษาที่ 2 88,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 1  110,000 บาท 
 ภาคการศึกษาที่ 1 110,000 บาท  ภาคการศึกษาที่ 2  88,000 บาท 
 ภาคการศึกษาที่ 2  44,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 1 66,000 บาท 
รวม 550,000 บาท รวม  550,000 บาท 
 แบบแบ่งชำระ 
งวดที่ 1 22,000 บาท งวดที่ 1  22,000 บาท 
งวดที่ 2 – 25 22,000 บาท งวดที่ 2 – 25  22,000 บาท 
รวม 550,000 บาท  รวม 550,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมการสอบ
ลำดับ ประเภทของค่าธรรมเนียมจำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ
1.ค่าสอบวัดคุณสมบัติ  ครั้งละ15,000
2.ค่าสอบวิทยานิพนธ์ 1 ครั้งละ28,000
3.ค่าสอบวิทยานิพนธ์ 2 ครั้งละ28,000
4.ค่าสอบวิทยานิพนธ์ 3 ครั้งละ28,000

หมายเหตุ: ค่ารักษาสภาพ ระดับปริญญาโท 5,000 บาท ต่อภาคการศึกษาปกติ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่หลักสูตรกำหนด จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว

 2. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระดับคะแนน 4.00 กรณีที่ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.00 อาจได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ให้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ หรือในกรณีที่มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี นับตั้งแต่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรในการให้สิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร

 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

จุดเด่น

 • สอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพ มากประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
  ด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
 • มีกรอบการศึกษาเพื่อให้สามารถจบภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและติดตาม
 • เตรียมความพร้อมให้สามารถทำดุษฎีนิพนธ์ได้ทันทีภายหลังจบ coursework
 • มีโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ
 • คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรไม่แสวงหากำไร องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานเอกชน
 2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง
 3. บุคลากรในหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรไม่แสวงหากำไร องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานเอกชน
 4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
 5. ข้าราชการทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
 6. อาชีพอิสระอื่น ๆ
เอกสาร

ดาวโหลด RCIM

รับรองคุณวุฒิ

ของวิทยาลัย

Database

ของวิทยาลัย

E-Learning

ของวิทยาลัย

สามารถสอบถามรายละเอียดการศึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์
พื้นที่ ศาลายา 02-441-6067 หรือ 092-442-8000
พื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล 092-442-7000