หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)

สังคมยุคใหม่ที่ต้อง “รอบรู้ รู้เร็ว รู้ทัน” พร้อมทั้งต้องมี “ทักษะ” “ระบบความคิด” ตลอดจน “เทคนิคกลยุทธ์”
เพื่อเตรียมพร้อมกับ “สังคมโลกยุคใหม่”

• เปิดภาคพิเศษ วันเสาร์-อาทิตย์ 

• ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี

• ชำระค่าเรียนเป็นงวดได้

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)​

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                             หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ                         Doctor of Public Administration Program in Public Administration


2. ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย                     รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อภาษาไทย                      รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ                 Doctor of Public Administration (Public Administration)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ                  D.P.A. (Public Administration)

3. สาขาวิชา                         รัฐประศาสนศาสตร์

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แบบที่ 1.1 ทำดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
          แบบที่ 2.1 เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์ 60 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

พื้นที่ศาลายา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่หลักสูตรกำหนด จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว

         2. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระดับคะแนน 4.00 กรณีที่ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.00 อาจได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ให้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ หรือในกรณีที่มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี นับตั้งแต่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรในการให้สิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร

         3. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

โครงสร้างหลักสูตร

แบบที่ 1.1 เน้นการทำวิจัย

ระละเอียดจำนวนหน่วยกิต
1. หมวดวิชาพื้นฐาน
2. หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ(1 รายวิชา)
ไม่นับหน่วยกิต
3. หมวดวิชาบังคับ(6 รายวิชา) 
ไม่นับหน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือก
5. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์48
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร48 หน่วยกิต

แบบที่ 2.1 เน้นการศึกษารายวิชาและการทำวิจัย

ระละเอียดจำนวนหน่วยกิต
1. หมวดวิชาพื้นฐาน
2. หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ(1 รายวิชา)
ไม่นับหน่วยกิต
3. หมวดวิชาบังคับ18
4. หมวดวิชาเลือก6
5. ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.136
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร60 หน่วยกิต
Rcim.D.P.A.

จุดเด่น

เป็น DPA แห่งเดียวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
• สอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพ มากประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
• มีกรอบการศึกษาเพื่อให้สามารถจบภายในระยะเวลาที่กำหนด
• มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและติดตาม
• เตรียมความพร้อมให้สามารถทำดุษฎีนิพนธ์ได้ทันทีภายหลังจบ coursework
• มีโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ
• คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
 • ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
 • ศ.ดร.ธีรภัทธ์ เสรีรังสรรค์
 • ศ.ดร.สร้อยตระกูล อรรถมานะ
 • ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
 • ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
 • ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
 • รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
 • รศ.ดร.ปรีชา หงส์ไกรเลิศ
 • รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล 
 • รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
 • รศ.ดร.ดำรงศักดิ์ จันโททัย
 • ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช
 • ผศ.ดร.รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง
 • พลเอก ดร.ยอดยุทธ บุญญาธิการ
 • พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์ 
 • ดร.รัชฎา จิวาลัย 
 • ดร.วิทยา เจียรพันธุ์ 
 • ดร.พรชัย ฐีระเวช

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

Cost D.P.A. RCIM

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต D.P.A.

บุคลากรทั่วไป
 แบบเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาที่ 1120,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 286,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 386,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 486,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 586,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 686,000 บาท 
รวม550,000 บาท
 การแบ่งชำระ
งวดที่ 150,000 บาท
งวดที่ 2 – 2620,000 บาท
รวม550,000 บาท

หมายเหตุ: ค่ารักษาสภาพ ระดับปริญญาโท 5,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

เอกสาร

ดาวโหลด RCIM

รับรองคุณวุฒิ

ของวิทยาลัย

Database

ของวิทยาลัย

E-Learning

ของวิทยาลัย

สามารถสอบถามรายละเอียดการศึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์
พื้นที่ ศาลายา 02-441-6067 หรือ 092-442-8000
พื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล 092-442-7000