หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (D.M.)

• เปิดภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์

• ระยะเวลาการศึกษา 2 ปีครึ่ง

หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (D.M.)

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                            หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
ภาษาอังกฤษ                         Doctor of Management in Innovative Management


2. ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย                     การจัดการดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการ)
ชื่อย่อภาษาไทย                      กจ.ด. (นวัตกรรมการจัดการ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ                 Doctor of Management (Innovative Management)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ                  D.M. (Innovative Management) 

3. วิชาเอก                            ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
          แบบ 2 ศึกษารายวิชา 12 หน่วยกิตและทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต รวม 48 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่หลักสูตรกำหนด จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว

         2. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระดับคะแนน 4.00 กรณีที่ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.00 อาจได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ให้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ หรือในกรณีที่มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี นับตั้งแต่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรในการให้สิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร

         3. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

ระละเอียดจำนวนหน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน (3 รายวิชา) 
(Foundation Courses)
ไม่นับหน่วยกิต
2. รายวิชา (Course Work)
    2.1 กลุ่มวิชาบังคับ (Core Courses)
    2.2 กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)
3. วิทยานิพนธ์ (Dissertation)48
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร48 หน่วยกิต

แบบ 2 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

ระละเอียดจำนวนหน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน (3 รายวิชา) 
(Foundation Courses)
ไม่นับหน่วยกิต
2. รายวิชา (Course Work)
    2.1 กลุ่มวิชาบังคับ (Core Courses)6
    2.2 กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)6
3. วิทยานิพนธ์ (Dissertation)36 
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร48 หน่วยกิต

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
 • ศ.ดร.วิทวัส รุ่งเรืองผล
 • รศ.ดร.อนันต์ชัย คงจันทร์
 • ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด
 • พลอากาศตรี ดร.ทิพชัย ทิพยุทธ์
 • ดร.ประพัน ไพรอังกูร
 • ดร.ชาญ ธาระวาส
 • ดร.รัชฎา  จิวาลัย
 • ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์
 • ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร
 • ดร.พรชัย ฐีระเวช
 • อาจารย์วรมิตร ครุฑโต
 • อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์
 • อาจารย์ธงรบ ด่านอำไพ
 • อาจารย์ปภาณ ธีรบวรรัตน์

รับรองคุณวุฒิ หลักสูตรRCIM

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

Cost D.M. RCIM

หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (D.M.)

เอกสาร

ดาวโหลด RCIM

รับรองคุณวุฒิ

ของวิทยาลัย

Database

ของวิทยาลัย

E-Learning

ของวิทยาลัย

สามารถสอบถามรายละเอียดการศึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์
พื้นที่ ศาลายา 02-441-6067 หรือ 092-442-8000
พื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล 092-442-7000