หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)

• เปิดศาลายา

• เปิดภาคพิเศษ วันเสาร์-อาทิตย์ 

• ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี

• ชำระค่าเรียนเป็นงวดได้

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)​

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                             หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ                         Doctor of Business Administration


2. ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย                     บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย                      บธ.ด.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ                 Doctor of Business Administration

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ                  D.B.A.

3. วิชาเอก                            ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

(1) หลักสูตรแบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย (Research) โดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
          (2) หลักสูตรแบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพและศึกษารายวิชา (Course Work)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

พื้นที่ศาลายา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่หลักสูตรกำหนด จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว

         2. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระดับคะแนน 4.00 กรณีที่ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.00 อาจได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ให้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ หรือในกรณีที่มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี นับตั้งแต่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรในการให้สิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร

         3. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย (Research) 
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

รายละเอียดจำนวนหน่วยกิต
1. หมวดวิชาพื้นฐาน
2. หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ(1 รายวิชา)
ไม่นับหน่วยกิต
3. หมวดวิชาบังคับขั้นสูง(1 รายวิชา) 
ไม่นับหน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกขั้นสูง
5. ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.151 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร51 หน่วยกิต

แบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย (Research) 
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาอื่น

รายละเอียดจำนวนหน่วยกิต
1. หมวดวิชาพื้นฐาน(2 รายวิชา)
ไม่นับหน่วยกิต
2. หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ(1 รายวิชา)
ไม่นับหน่วยกิต
3. หมวดวิชาบังคับขั้นสูง(1 รายวิชา) 
ไม่นับหน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกขั้นสูง
5. ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.151 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร51 หน่วยกิต

แบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

รายละเอียดจำนวนหน่วยกิต
1. หมวดวิชาพื้นฐาน
2. หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ(1 รายวิชา)
ไม่นับหน่วยกิต
3. หมวดวิชาบังคับขั้นสูง9
4. หมวดวิชาเลือกขั้นสูง6
5. ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.136
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร51 หน่วยกิต

แบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาอื่น

รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
1. หมวดวิชาพื้นฐาน (2 รายวิชา)
ไม่นับหน่วยกิต
2. หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ (1 รายวิชา)
ไม่นับหน่วยกิต
3. หมวดวิชาบังคับขั้นสูง 9
4. หมวดวิชาเลือกขั้นสูง 6
5. ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1 36
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 51 หน่วยกิต
Rcim.D.B.A.

  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ และสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับกับการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

จุดเด่น

• ทีมอาจารย์ผู้สอน มีความรู้และประสบการณ์สอนจากสถาบันการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ลึกซึ่งทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
• นอกจากวิชาที่เรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว การทำดุษฎีนิพนธ์ของ DBA RCIM วางแผนให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์เพื่อรับคำปรึกษา โดยจัดเป็นลักษณะ workshop เป็นกลุ่ม เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาจบตามเวลาที่กำหนด
• ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา เป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET CMRI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
• ปริญญาตรงสาขา อาจารย์ประจำในสาขาบริหารธุรกิจ เช่น บัญชี การตลาด การจัดการ ทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การเงินเป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปยื่นขอทุนการศึกษาจากต้นสังกัดได้ตรงสาขาวิชาที่ประจำอยู่
• เครือข่ายศิษย์เก่าคอยสนับสนุนและให้กำลังใจและคำแนะนำแนวทางการศึกษากับนักศึกษา
• สนับสนุนการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ อาจารย์สนับสนุนให้นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติได้อย่างมั่นใจ
• เวลาเรียน เสาร์-อาทิตย์
• เรียนที่ศาลายา การเดินทางสะดวก จอดรถสะดวกสบาย
• ทีมเจ้าหน้าที่ สดใส จิตใจบริการ ช่วยเหลือปัญหาให้กับนักศึกษา

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
 • รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
 • ผศ.ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ
 • ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์
 • ผศ.ดร.พงษ์ วิเศษสังข์ 
 • ผศ.ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์
 • ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ
 • ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช 
 • ดร.กุลกัลยา พระยาราช
 • ดร.มณเฑียร สติมานนท์
 • ดร.พาสน์ ทีฑทรัพย์
 • ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน
 • ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร
 • ดร.ชลลดา สัจจานิตย์

รับรองคุณวุฒิ หลักสูตรRCIM

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

Cost D.B.A. RCIM

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)

เอกสาร

ดาวโหลด RCIM

รับรองคุณวุฒิ

ของวิทยาลัย

Database

ของวิทยาลัย

E-Learning

ของวิทยาลัย

สามารถสอบถามรายละเอียดการศึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์
พื้นที่ ศาลายา 02-441-6067 หรือ 092-442-8000
พื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล 092-442-7000