รับรองคุณวุฒิ หลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.

   หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560

• หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต M.P.A.

   หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2563

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต M.Ed.

   หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2562

• หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต D.B.A.

   หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2559

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D.

   หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2562

• หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต D.M.

   หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2563

รับรองคุณวุฒิ กพ.

• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.

   หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560

• หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต M.P.A.

   หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2559

• หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต M.Ed.

   หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2563

• หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต D.B.A.

   หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D.

   หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2563

update ณ วันที่ 5/7/65