รับรองคุณวุฒิ หลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.

   หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560

• หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต M.P.A.

   หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2563

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต M.Ed.

   หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2562

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.)

   หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2565

• หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต D.B.A.

   หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2559

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D.

   หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2562

• หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต D.M.

   หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2563

รับรองคุณวุฒิ กพ.

• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.

   หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560

• หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต M.P.A.

   หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2559

• หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต M.Ed.

   หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2563

• หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต D.B.A.

   หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2564

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D.

   หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2563

Update : @Saii 24/11/66