งานประกันคุณภาพและงานแผนของวิทยาลัย

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งานแผนของวิทยาลัย

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แผนปฎิบัติราชการ 

ระเบียบ/ประกาศ

  • ประกาศการให้เงินอุดหนุน 
  • ประกาศกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม