งานประกันคุณภาพและงานแผนของวิทยาลัย

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งานประกันคุณภาพ

การจัดการความรู้ (KM)

งานแผนของวิทยาลัย

แผนกลยุทธ์

แผนปฎิบัติราชการ 

ระเบียบ/ประกาศ

  • ประกาศการให้เงินอุดหนุน 
  • ประกาศกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม