อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

(พื้นที่ศาลายา)

ผู้อำนวยการหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง
ศ.ดร.อรุณ  รักธรรม 
Ph.D.  Public Administration 
M.P.A. Public Administration 
M.P.A.  Public Administration 
พบ.ม.  รัฐประศาสนศาสตร์ 
ร.บ. รัฐศาสตร์
รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ 

บธ.ม. การตลาด 
ศศ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว
รศ.ดร.สมพร  เฟื่องจันทร์ 
Ph.D. Policy Analysis  
รป.ม.  รัฐประศาสนศาสตร์ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
   

Update 27/9/62 @saii