หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
M.B.A.

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

M.P.A.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
M.Ed.

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

M.M.

การจัดการมหาบัณฑิต

D.B.A.

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

Ph.D.
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
D.M.
การจัดการดุษฎีบัณฑิต