หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
M.B.A.

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

M.P.A.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
M.Ed.

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

.

มหาบัณฑิต

D.B.A.

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

D.P.A.
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Ph.D.
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
D.M.
การจัดการดุษฎีบัณฑิต