บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration , M.B.A.)
สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการ พัฒนาภาวะผู้นำ เพิ่มประสบการณ์  สู่สถานประกอบการชั้นนำ

รายละเอียด
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration (M.B.A.)
ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
• เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
• เรียนวันเสาร์ (วันเดียว)
• ชำระค่าเรียนเป็นงวดได้


• เปิดสอน  2 พื้นที่ 
พื้นที่ศาลายา และพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล

• เปิดภาคพิเศษ อังคาร – พฤหัสบดี

• เปิดภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์

จุดเด่น

 สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการ : ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ วางแผนเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
วางแผนการบริหารจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการด้านบริหารธุรกิจ

• พัฒนาภาวะผู้นำ : สร้างบุคลิกภาวะผู้นำ บทบาทหน้าที่ ทักษะ การวางแผน คุณธรรมจริยธรรมของผู้นำ และ
การส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการบริหารความขัดแย้ง

• เพิ่มประสบการณ์ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง และประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ความหลากหลายอาชีพที่น่าสนใจ โดยการศึกษาดูงาน

• สู่สถานประกอบการชั้นนำ : เป็นที่ยอมรับในศักยภาพในการบริหารจัดการ รอบรู้ทางด้านการตลาดยุคใหม่ การบัญชี 
การเงิน การบริหารบุคคล ทันเทคโนโลยี สามารถสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนให้สถานประกอบการได้

• Network M.B.A. : เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น ร่วมสถาบัน คณาจารย์ ทั้ง 3 พื้นที่ (พื้นที่ศาลายา
พื้นที่บพิตรพิมุข พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล) สถานประกอบการที่ได้ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายการดำเนินธุรกิจ
(ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมการสร้างธุรกิจ,SMEs สนับสนุนการเริ่มประกอบธุรกิจใหม่ Startup)

• Digital Media Application : การจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้การพัฒนา ประสบการณ์การตลาดแบบก้าวไกล
โดยสนับสนุนการเรียนรู้จัดการติดต่อสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ และการใช้ Digital Media  เพื่อการสื่อสาร

• บรรยากาศการเรียน : สร้างการเรียนรู้ ความร่วมมือ การให้ความช่วยเหลือ อบอุ่นดูแลเหมือนดั่งครอบครัว
การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง และประสบผลสำเร็จในการบริหารธุรกิจ

• สู่ความสำเร็จ : อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยให้ผู้เรียนสามารถจบได้ตามกำหนดระยะเวลา

 

สแกน QR Code
ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร

 

คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
รศ.ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม
รศ.ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน
รศ.วิทยา ด่านธำรงกูล
ผศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์ 
ผศ.ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์
ผศ.โอภาศ โสตถิลักษณ์
ดร.ชัชวาล แสงทองล้วน
ดร.ทวีศักดิ์ รักยิ่ง 
ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์ 
อ.วรมิตร ครุฑโต 
อ.ณภัค ภัคคิโรจน์ 
อ.วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
รศ.ดร.สิปปภาส พรสุขสว่าง
รศ.ดร.ไพรัช ถิ่นธานี
รศ.ศุภกิจ ศรีกาญจนา
รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล 
ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ
ผศ.วิภาดา ตันติประภา 
ดร.สุรัตน์ โคอินทรางกูร 
ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 
ดร.จำเนียร จวงตระกูล
ดร.สุภาพร เพ่งพิศ
อ.พงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ 
อ.พรชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
รศ.ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก
รศ.ดร.พิภพ วชังเงิน
รศ.สมยศ นาวีการ 
รศ.สมพล ทุ่งหว้า
ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ 
ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ 
ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล 
ดร.จรัสพรรณ องหุนันทกุล
ดร.สร้อยบุปผา สาตร์มูล
ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย
ดร.ภคมน โภคะธีรกุล
อ.สิตางศุ์ จุลชาต
อ.อดุลย์ โชตินิสากรณ์ 

 

แบ่งวิชาเอกออกเป็น 4 กลุ่มวิชา คือ
1. การจัดการเชิงนวัตกรรม (Innovation Management)
2. การบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting )
3. การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing )
4. การเงินเชิงนวัตกรรม (Innovative Finance)

จํานวนหน่วยกิต ที่เรียนตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

ประเภทของหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่ศึกษารายวิชา การค้นคว้าอิสระและสอบประมวลความรู้

 

โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียดเอกสารโครงสร้างหลักสูตร M.B.A. ปี 2560

 

แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
จำแนกดังนี้

ระละเอียด จำนวนหน่วยกิต
1. วิชาปรับพื้นฐาน -
2. วิชาบังคับ 18
3. วิชาเอก 6
4. วิทยานิพนธ์ 12
5. วิชาเลือก -
รวม 36 หน่วยกิต

 

แผน ข จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต จำแนกดังนี้

ระละเอียด จำนวนหน่วยกิต
1. วิชาปรับพื้นฐาน -
2. วิชาบังคับ 18
3. วิชาเอก 6
4. วิชาการค้นคว้าอิสระ 6
5. วิชาเลือก 6
รวม 36 หน่วยกิต


ค่าลงทะเบียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) แบ่งชำระเป็น 2 แบบดังนี้

แบบที่ 1 เหมาจ่ายรายภาคเรียนดังนี้

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคค่ำ) แบ่งชำระได้ดังนี้

สามารถสอบถามรายละเอียดการศึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์
พื้นที่ ศาลายา 02-441-6067 หรือ 092-442-8000
พื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล 092-442-7000 

Visitors: 162,988