ปริญญาโท (ภาคพิเศษ อังคาร - พฤหัสบดี)

เรียนภาคค่ำ เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้
• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
• หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (MPA & DPA)ค่าใช้จ่ายหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคค่ำ) แบ่งชำระได้ดังนี้

เดือนที่

รายละเอียดค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน ตามหลักสูตร รวม
เดือนที่ 1 14,000 14,000
เดือนที่ 2 - 19 7,500  135,000
รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร  149,000

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคค่ำ) แบ่งชำระได้ดังนี้

เดือนที่

รายละเอียดค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน ตามหลักสูตร รวม
เดือนที่ 1 14,000 14,000
เดือนที่ 2 - 15 7,500  105,000
รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร  119,000


สามารถสอบถามรายละเอียดการศึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์
พื้นที่ศาลายา 02-441-6067 หรือ 092-442-8000

สแกน QR Code
ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร

Visitors: 152,530