สกอ. รับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตร

 ปริญญาเอก    

   • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) หลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.) หลักสูตร ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2559

 

ปริญญาโทควบเอก    
   • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (M.P.A. & D.P.A.) หลักสูตร พ.ศ.2557 

 

ปริญญาโท    
   • 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) หลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
 

 

รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ.     

คุณวุฒิและรายวิชาชีพครูที่ ก.ค.ศ. รับรอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    

   • รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. หลักสูตร M.B.A. พ.ศ. 2560

   • รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. หลักสูตร M.P.A. & D.P.A. พ.ศ. 2558

   • รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. หลักสูตร D.P.A. พ.ศ. 2553   

   • รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. หลักสูตร D.B.A. พ.ศ. 2559    

Visitors: 162,988