Why RCIM

 

 ในสังกัดของมหาวิทยาลัย
ได้รับการรับรองจาก สกอ. กพ.
เสริมสร้างทักษะ สำหรับผู้บริหารที่ทันสมัย และมีจริยธรรม
มีความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้
เพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพและประสบการณ์
ส่งมอบความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมเตรียมความพร้อมก่อนเข้่สู่ภาคสนาม

Visitors: 152,530