หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)
สังคมยุคใหม่ที่ต้อง “รอบรู้ รู้เร็ว รู้ทัน” พร้อมทั้งต้องมี “ทักษะ” “ระบบความคิด” ตลอดจน “เทคนิคกลยุทธ์”
เพื่อเตรียมพร้อมกับ “สังคมโลกยุคใหม่”

จุดเด่น
• เป็น DPA แห่งเดียวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

• สอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพ มากประสบการณ์
และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์
และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

• มีกรอบการศึกษาเพื่อให้สามารถจบภายในระยะเวลา
ที่กำหนด

• มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและติดตาม
• เตรียมความพร้อมให้สามารถทำดุษฎีนิพนธ์ได้ทันที
ภายหลังจบ coursework

• มีโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ
• คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
สแกน QR Code
ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร

 

คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
ศ.ดร.ธีรภัทธ์ เสรีรังสรรค์ ศ.ดร.สร้อยตระกูล อรรถมานะ ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
พลตำรวจตรีหญิง ศ.ดร. นัยนา เกิดวิชัย รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล รศ.ดร.ปรีชา หงส์ไกรเลิศ
รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว
รศ.ดร.ดำรงศักดิ์ จันโททัย ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช ผศ.ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์
ผศ.ดร.รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง พลเอก ดร. ยอดยุทธ บุญญาธิการ พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์
นอ.ดร.อัมพร เพ็ชราช ดร.สมเจตน์ พันธุโฆษิต ดร.ชอบวิทย์ ลับไพรี
ดร.พรสรร โรจนพานิช ดร.รัชฎา จิวาลัย ดร.ดนุวัติ สาคริก
ดร.ไกร บุญบันดาล ดร.วิทยา เจียรพันธุ์ ดร.พรชัย ฐีระเวช
ดร.หควณ ชูเพ็ญ    


รายละเอียด

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Doctor of Public Administration
ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ครึ่ง

ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ขั้นตอนการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)

ภาคที่  1 (ปีการศึกษาที่ 1) ผลลัพธ์

ลงทะเบียน เรียนรายวิชา
IPA 9501 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
IPA 9502 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
IPA 9503 นโยบายสาธารณะ

1. ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์
2. ผู้เรียนมีทักษะในการทำวิจัย

 

ภาคที่ 2  (ปีการศึกษาที่ 1) ผลลัพธ์

ลงทะเบียน เรียนรายวิชา
IPA 9504 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
IPA 9505 การคลังและงบประมาณ
IPA 9506 องค์การและการจัดการ
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

1. ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์
2. ผู้เรียนผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination)
3. ผู้เรียนมีความพร้อมในการทำดุษฎีนิพนธ์

 ภาคที่ 3 (ปีการศึกษาที่ 1)  ผลลัพธ์
ลงทะเบียน เรียนรายวิชา
IPA 9701 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา*
ระยะเตรียมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 1
IPA 9901 ดุษฎีนิพนธ์ (การเลือกหัวข้อวิจัย)
1. ผู้เรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
2. ผู้เรียนได้หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
ภาคที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 2) ผลลัพธ์

ระยะเตรียมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 2
IPA 9902 ดุษฎีนิพนธ์ (พัฒนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์)

1. ผู้เรียนผ่านการสอบพัฒนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
2. ผู้เรียนตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการในวารสาร
ทางวิชาการ

ภาคที่ 2 (ปีการศึกษาที่ 2) ผลลัพธ์

ระยะเตรียมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 3
IPA 9903 ดุษฎีนิพนธ์ (การทำดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)

1. ผู้เรียนผ่านการสอบดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
2. ผู้เรียนตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสาร
ทางวิชาการ
ภาคที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 3) ผลลัพธ์

ระยะการขัดเกลาดุษฎีนิพนธ์
IPA 9904 ดุษฎีนิพนธ์ (การขัดเกลาดุษฎีนิพนธ์)
การปรับแก้ไขเนื้อหา ภาษา และรูปแบบเล่มดุษฎีนิพนธ์)

1. ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
2. เข้าสู่ขั้นตอนการขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาจาก
สภามหาวิทยาลัย

* กรณีที่ไม่มีหลักฐานใดๆ มาแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรกำหนดให้เรียน รายวิชา IPA 9701 ภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่วิทยาลัยกำหนด

สามารถสอบถามรายละเอียดการศึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 
พื้นที่ ศาลายา 02-441-6067 หรือ 092-442-8000 
พื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล 092-442-7000 

Visitors: 162,988