หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)
สังคมยุคใหม่ที่ต้อง “รอบรู้ รู้เร็ว รู้ทัน” พร้อมทั้งต้องมี “ทักษะ” “ระบบความคิด” ตลอดจน “เทคนิคกลยุทธ์”
เพื่อเตรียมพร้อมกับ “สังคมโลกยุคใหม่”

จุดเด่น
• เป็น DPA แห่งเดียวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

• สอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพ มากประสบการณ์
และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์
และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

• มีกรอบการศึกษาเพื่อให้สามารถจบภายในระยะเวลา
ที่กำหนด

• มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและติดตาม
• เตรียมความพร้อมให้สามารถทำดุษฎีนิพนธ์ได้ทันที
ภายหลังจบ coursework

• มีโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ
• คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
สแกน QR Code
ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร

 

คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
ศ.ดร.ธีรภัทธ์ เสรีรังสรรค์ ศ.ดร.สร้อยตระกูล อรรถมานะ ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
พลตำรวจตรีหญิง ศ.ดร. นัยนา เกิดวิชัย รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล รศ.ดร.ปรีชา หงส์ไกรเลิศ
รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว
รศ.ดร.ดำรงศักดิ์ จันโททัย ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช ผศ.ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์
ผศ.ดร.รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง พลเอก ดร. ยอดยุทธ บุญญาธิการ พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์
นอ.ดร.อัมพร เพ็ชราช ดร.สมเจตน์ พันธุโฆษิต ดร.ชอบวิทย์ ลับไพรี
ดร.พรสรร โรจนพานิช ดร.รัชฎา จิวาลัย ดร.ดนุวัติ สาคริก
ดร.ไกร บุญบันดาล ดร.วิทยา เจียรพันธุ์ ดร.พรชัย ฐีระเวช
ดร.หควณ ชูเพ็ญ    


รายละเอียด

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Doctor of Public Administration
ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ครึ่ง

ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ขั้นตอนการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)

ภาคที่  1 (ปีการศึกษาที่ 1) ภาคที่  1 (ปีการศึกษาที่ 1)

ระยะเตรียมการวิจัยศึกษา 2 วิชา คือ
1.IPA 9601 ระเบียบวิธีวิจัย  การใช้สถิติและคอมพิวเตอร์ระดับสูง :Advanced Research  Methodology, Statistics and Computer
2.IPA 9602 แผนที่นำทางดุษฎีนิพนธ์
Roadmap of Doctoral Dissertation
(ลงทะเบียนเพื่อสอบผ่าน S หรือ U)
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

1. ได้ Research Design  หรือ TechnicalProposal  50 หน้า
(ไม่นับหน่วยกิต)

2.  ได้ Research Proposal  หรือ Inception Proposal 3 บท
(ไม่นับหน่วยกิต)

 

ภาคที่ 2  (ปีการศึกษาที่ 1) ภาคที่  2 (ปีการศึกษาที่ 1)

ระยะเตรียมการสอบครั้งที่ 1 มีการเรียนการสอน Research Design นำผลลัพธ์การศึกษา Research Design 50 หน้า มาปรับปรุงใหม่ (ลงทะเบียน  12  หน่วยกิต)

สอบและปรับปรุงงาน Technical Proposal จนเสร็จเรียบร้อย (สอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับศาสตราจารย์ภายนอก 1 ท่าน รองศาสตราจารย์ 1 ท่าน เพื่อสอบผ่าน 12 หน่วยกิต)

ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษาที่ 1)
ที่นักศึกษาคนใดสอบไม่ผ่าน 12 หน่วยกิตแรก ต้องมีการสอบซ่อมจนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  มิฉะนั้นจะลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ในภาคที่ 3 จำนวน 12 หน่วยกิตไม่ได้ ในกรณีที่สอบผ่านแล้ว  นักศึกษาสามารถทำ Research Proposal  ล่วงหน้าได้ตลอด 3 เดือน
ภาคที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 2) ภาคที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 2)

ระยะเตรียมสอบครั้งที่ 2 มีการเรียนการสอน Research Operation นำผลลัพธ์การศึกษา
Research Proposal  3 บท มาปรับปรุงใหม่ (ลงทะเบียน 12 หน่วยกิต)

สอบและปรับปรุงงาน  Inception Proposal 3 บท (สอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับศาสตราจารย์ภายนอก 1ท่าน รองศาสตราจารย์ 1 ท่าน เพื่อสอบผ่าน 12 หน่วยกิต)

ภาคที่ 2 (ปีการศึกษาที่ 2) ภาคที่ 2 (ปีการศึกษาที่ 2)

ระยะเตรียมสอบครั้งที่ 3 มีการเรียนการสอน Final  Research  Operation
(ลงทะเบียน  12  หน่วยกิต)

การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
(Completion Defense) 5 บท  (สอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน  ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับศาสตราจารย์ภายนอก 1 ท่าน รองศาสตราจารย์ 1 ท่าน
เพื่อสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์  12  หน่วยกิต)
ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษาที่ 2)
ในกรณีที่นักศึกษาคนใดสอบไม่ผ่าน 12 หน่วยกิต ต้องมีการสอบซ่อมจนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้ช่วงภาคฤดูร้อน 3 เดือนในการปรับแก้ไข แล้วขอสอบใหม่ มิฉะนั้นนักศึกษาจะลงทะเบียน 12 หน่วยกิตสุดท้ายในภาคที่ 1 ปีการศึกษา
ที่ 3 เพื่อการขัดเกลาดุษฎีนิพนธ์ในขั้นสุดท้ายไม่ได้
ภาคที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 3) ภาคเรียนที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 3)

ระยะการขัดเกลาดุษฎีนิพนธ์มีการเรียนการสอน การปรับแก้ไขเนื้อหา ภาษาและบรรณาธิการรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ (ลงทะเบียน 12 หน่วยกิต)

1.ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
2.บทความได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการวิจัย
3.มีการเสนอ proceeding paper ในการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ

สามารถสอบถามรายละเอียดการศึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 
พื้นที่ ศาลายา 02-441-6067 หรือ 092-442-8000 
พื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล 092-442-7000 

Visitors: 152,530