รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)


หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (MPA & DPA)

สังคมยุคใหม่ที่ต้อง “รอบรู้ รู้เร็ว รู้ทัน” พร้อมทั้งต้องมี “ทักษะ” “ระบบความคิด” ตลอดจน “เทคนิคกลยุทธ์”
เพื่อเตรียมพร้อมกับ “สังคมโลกยุคใหม่”

• เปิดสอน พื้นที่ศาลายา และพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล

     • ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์
     • ภาคพิเศษ เรียนวันอังคารและพฤหัสบดี

จุดเด่น
• สามารถเรียนต่อเนื่องทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก หรือเรียนเฉพาะปริญญาโท
• สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพและมากประสบการณ์
• เนื้อหาการสอนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน
• เน้นการเป็นผู้บริหารที่ทันสมัย เข้าใจโลก รู้จริง และนำไปปฏิบัติได้จริง
• มีศึกษาดูงานการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
• สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และความสามารถของบัณฑิตที่เป็นที่ยอมรับของสังคม
• คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
• เส้นทางสู่ความสำเร็จ เพียง 18 เดือน (จบเร็วภายใน 18 เดือน)

สแกน QR Code
ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร

 

คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
ศ.ดร.ธีรภัทธ์ เสรีรังสรรค์ ศ.ดร.สร้อยตระกูล อรรถมานะ ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
พลตำรวจตรีหญิง ศ.ดร. นัยนา เกิดวิชัย รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล รศ.ดร.ปรีชา หงส์ไกรเลิศ
รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว
รศ.ดร.ดำรงศักดิ์ จันโททัย ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช ผศ.ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์
ผศ.ดร.รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง พลเอก ดร. ยอดยุทธ บุญญาธิการ พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์
นอ.ดร.อัมพร เพ็ชราช ดร.สมเจตน์ พันธุโฆษิต ดร.ชอบวิทย์ ลับไพรี
ดร.พรสรร โรจนพานิช ดร.รัชฎา จิวาลัย ดร.ดนุวัติ สาคริก
ดร.ไกร บุญบันดาล ดร.วิทยา เจียรพันธุ์ ดร.พรชัย ฐีระเวช


รายละเอียด
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Master of Public Administration and Doctor of Public Administration
ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ครึ่ง

รายละเอียดเอกสารโครงสร้างหลักสูตร M.P.A. ปี 2558
แผนการศึกษาปริญญาโท 1 ปีครึ่ง

 • แนวคิดและทฤษฎีด้านรัฐประศาสนศาสตร์
 • การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณะ
 • ระเบียบวิธีวิจัยและการใช้สถิติ
 • แผนที่นำทางวิทยานิพนธ์
 • การบริหารและจัดการเศรษฐกิจของรัฐ
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบในภูมิภาคอาเซียน
 • สัมมนาปัญหาพิเศษด้านรัฐประศาสนศาสตร์
 • การเมืองและการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี
 • กระบวนทัศน์ของนวัตกรรมการบริหารจัดการสาธารณะเชิงยุทธศาสตร์ระดับสูง
 • สัมมนานวัตกรรมการบริหารจัดการรัฐกิจเพื่อองค์กรสมัยใหม่
 • การศึกษาอิสระ หรือวิทยานิพนธ์


แผนการศึกษาต่อเนื่องปริญญาเอก 2 ปี

 • ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
 • ดุษฎีนิพนธ์ (การออกแบบวิจัย)
 • ดุษฎีนิพนธ์ (เค้าโครงงานวิจัย)
 • ดุษฎีนิพนธ์ (การสอบป้องกัน)
 • ดุษฎีนิพนธ์ (การขัดเกลา)


ค่าลงทะเบียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) แบ่งชำระเป็น 2 แบบดังนี้

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคค่ำ) แบ่งชำระได้ดังนี้

ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (M.P.A.&D.P.A.)

 

ภาคเรียน

รายละเอียดค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนตามหลักสูตร ค่าบำรุง
การศึกษา
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา ค่าบำรุง
ห้องสมุด
รวม ค่าการสอบ
ภาคเรียนที่ 1
ปีที่ 1
86,600 5,000 5,000 300 1,500 98,400 1.สอบวัดคุณสมบัติ
=15,000 บาท
2.สอบการออกแบบวิจัย
=15,000 บาท
3.สอบเค้าโครงวิจัย
=15,000 บาท      
4.สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 
=30,000 บาท     
ภาคเรียนที่ 2
ปีที่ 1
86,600 5,000     1,500 93,100
ภาคฤดูร้อน 38,000 5,000     1,500 44,000
ภาคเรียนที่ 1
ปีที่ 2
86,600 5,000     1,500 93,100
ภาคเรียนที่ 2
ปีที่ 2
86,600 5,000     1,500 93,100
ภาคฤดูร้อน 38,000 5,000     1,500 44,000
ภาคเรียนที่ 1
ปีที่ 3
86,600 5,000     1,500 93,100
ภาคเรียนที่ 2
ปีที่ 3
86,600 5,000     1,500 93,100
ภาคเรียนที่ 1
ปีที่ 4
86,600 5,000     1,500 93,100
                                                                                                รวมค่าลงทะเบียน 745,000 รวมค่าการสอบ      75,000 บาท        
รวมทั้งสิ้น   820,000  บาท

สามารถสอบถามรายละเอียดการศึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์
พื้นที่ ศาลายา 02-441-6067 หรือ 092-442-8000
พื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล 092-442-7000 

Visitors: 168,139