สมัครเรียน

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท ปริญญาเอก
บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาตั้งแต่บัดนี้ - 1 ตุลาคม 2562
คลิก สมัครออนไลน์  

New!! ประกาศ รับสมัครนักศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
.เปิดสอน พื้นที่ศาลายา และพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล
- ภาคพิเศษ วันเสาร์ - วันอาทิตย์         - ภาคพิเศษ วันอังคาร - วันพฤหัสบดี
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)
• เปิดสอน พื้นที่ศาลายา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (M.P.A.&D.P.A.)
.เปิดสอน พื้นที่ศาลายา และ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)
• เปิดสอน พื้นที่ศาลายา

สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร 0-2441-6067, 092-442-8000 
โทรสาร 0-2441-6067
อีเมล rcim@rmutr.ac.th

เข้าศึกษาหลักสูตร คุณสมบัติ
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (รป.ม & รป.ด) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
สแกน QR Code
ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร

 ช่องทางการสมัคร

ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านช่องทางดังนี้
(1) กรอกใบสมัครออไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://rcim.rmutr.ac.th หรือ
http://www.rcim.in.th 
ไปที่หน้าเว็บไซต์ / เมนูสมัครเรียน หรือ กรอบใบสมัครออนไลน์

(2) ชำระเงินค่าสมัคร ปริญญาโท 500 บาท, ปริญญาเอก 1,000 บาท
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาศาลายา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองทุนวิทยาลัยบัณฑิต
นวัตกรรม) เลขที่บัญชี 459-0-27094-3

(3) เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสมัคร
มาในวันสัมภาษณ์

(4) การยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย5
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. พร้อมชำระเงินค่าสมัคร

หลักฐานการสมัคร มีดังนี้
(1) ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวอื่นๆ
ซึ่งออกโดยราชการ จำนวน 1 ฉบับ

(3) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษา
(5) สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
(6) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

สอบถามเพิ่มเติม 092-442-8000 หรือ 02-441-6067

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Visitors: 162,988