หลักสูตร

• หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
• เปิดสอน  2 พื้นที่
พื้นที่ศาลายา และพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล

• เปิดภาคพิเศษ อังคาร – พฤหัสบดี

• เปิดภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์

สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการ  พัฒนาภาวะผู้นำ  เพิ่มประสบการณ์  สู่สถานประกอบการชั้นนำ
จุดเด่น
• สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการ และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ
• พัฒนาภาวะผู้นำ
• เพิ่มประสบการณ์โดยการศึกษาดูงาน
• เป็นที่ยอมรับในศักยภาพในการบริหารจัดการที่สามารถสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนให้สถานประกอบการได้
• เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น ร่วมสถาบัน คณาจารย์ และสถานประกอบการที่ได้ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายการดำเนินธุรกิจ
• การจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้การพัฒนาเชิงบูรณาการ ตลอดจนทักษะด้าน Digital Marketing
• บรรยากาศการเรียนอบอุ่นดูแลเหมือนดั่งครอบครัว
• สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง และประสบผลสำเร็จในการบริหารธุรกิจ
• อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยให้ผู้เรียนสามารถจบได้ตามกำหนดระยะเวลา
                    

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)
• เปิดสอน พื้นที่ศาลายา 

        ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ และสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับกับการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และสามารถขับเคลื่อนองค์กร
ให้ประสบความสำเร็จ
   จุดเด่น
• ทีมอาจารย์ผู้สอน มีความรู้และประสบการณ์สอนจากสถาบันการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ลึกซึ่งทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
• มีการวางแผนและกระบวนการซึ่งช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาจบตามเวลาที่กำหนด
• ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา เป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชน
• เครือข่ายศิษย์เก่าคอยสนับสนุน ให้กำลังใจ และคำแนะนำแนวทางการศึกษากับนักศึกษา
• สนับสนุนการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
• สนับสนุนให้นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติ
• เวลาเรียน เสาร์-อาทิตย์

• 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (M.P.A.&D.P.A.)
• เปิดสอน พื้นที่ศาลายา และพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล

สังคมยุคใหม่ที่ต้อง “รอบรู้ รู้เร็ว รู้ทัน” พร้อมทั้งต้องมี “ทักษะ” “ระบบความคิด” 
ตลอดจน “เทคนิคกลยุทธ์” เพื่อเตรียมพร้อมกับ “สังคมโลกยุคใหม่”
จุดเด่น
• สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพและมากประสบการณ์

• เนื้อหาการสอนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน
• เน้นการเป็นผู้บริหารที่ทันสมัย เข้าใจโลก รู้จริง และนำไปปฏิบัติได้จริง
• มีศึกษาดูงานการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
• สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และความสามารถของบัณฑิตที่เป็นที่ยอมรับของสังคม
• คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
• เส้นทางสู่ความสำเร็จ เพียง 18 เดือน (จบเร็วภายใน 18 เดือน) พร้อมกับ “สังคมโลกยุคใหม่”

หลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต(D.P.A.)
• เปิดสอน พื้นที่ศาลายา

สังคมยุคใหม่ที่ต้อง “รอบรู้ รู้เร็ว รู้ทัน” พร้อมทั้งต้องมี “ทักษะ” “ระบบความคิด” ตลอดจน “เทคนิคกลยุทธ์” เพื่อเตรียม
จุดเด่น
• เป็น D.P.A. แห่งเดียวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
• สอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพ มากประสบการณ์ และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
• มีกรอบการศึกษาเพื่อให้สามารถจบภายในระยะเวลาที่กำหนด
• มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและติดตาม

• เตรียมความพร้อมให้สามารถทำดุษฎีนิพนธ์ได้ทันทีภายหลังจบ coursework
• มีโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ
• คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวล

 

สแกน QR Code
ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

เข้าศึกษาหลักสูตร คุณสมบัติ
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (รป.ม & รป.ด) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า

 

ช่องทางการสมัคร

ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านช่องทางดังนี้
(1) กรอกใบสมัครออไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://rcim.rmutr.ac.th หรือ
http://www.rcim.in.th 
ไปที่หน้าเว็บไซต์ / เมนูสมัครเรียน หรือ กรอบใบสมัครออนไลน์

(2) ชำระเงินค่าสมัคร ปริญญาโท 500 บาท, ปริญญาเอก 1,000 บาท 
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาศาลายา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองทุนวิทยาลัยบัณฑิต
นวัตกรรม) เลขที่บัญชี 459-0-27094-3 

(3) เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสมัคร
มาในวันสัมภาษณ์

(4) การยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย5
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. พร้อมชำระเงินค่าสมัคร

หลักฐานการสมัคร มีดังนี้
(1) ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวอื่นๆ
ซึ่งออกโดยราชการ จำนวน 1 ฉบับ

(3) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษา
(5) สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
(6) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

สอบถามเพิ่มเติม 092-442-8000 หรือ 02-441-6067

Visitors: 162,988