รู้จัก RCIM

ประวัติและความเป็นมาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                 

      วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ก่อตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8/2552 
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552เป็นหน่วยงานภายในมีฐานะเทียบเท่าคณะมีชื่อว่า “วิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรม
การจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร์ (Rajamangala Rattanakosin College of Innovative
Management (R-CIM)”
ต่อมาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ได้มีการแก้ไขชื่อเป็น “วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
(College of Innovation
Management)” โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก
ควบคู่กับการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา การให้บริการวิชาการและองค์ความรู้แก่
สังคมประกอบการและชุมชน
สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่ต้องการให้
เป็นวิทยาลัยแห่งสังคมประกอบการ
เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจและการจัดการภาครัฐ
          

      วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีการบริหารจัดการเป็นอิสระเพื่อความรวดเร็วและคล่องตัว แต่อยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยให้ความสำคัญในการจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นความ
เป็นเลิศด้านวิชาการ การบริการวิชาการ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ อันนำไป
สู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง
และยั่งยืน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้

  • เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในสังคมการประกอบการ
  • เพื่อผลิตงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าได้
  • เพื่อให้บริการวิชาการและองค์ความรู้แก่สังคมประกอบการและชุมชน
  • เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเป็นส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ประกอบด้วย        
- สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัย
       
- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
 

โดยมีหลักสูตรที่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน คือ
     
1. ระดับปริญญาเอก
       
-  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)
       
-  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)
     
2. ระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก
     
-  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (M.P.A. & D.P.A.)
     
3. ระดับปริญญาโท
       
-  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
         
      หลักสูตรของวิทยาลัยมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาตร์
ตลอดจนการวิจัยชั้นสูง
 รวมทั้งเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ
ในการบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
         

      การบริหารงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้พัฒนาและก้าวหน้าไปเป็นลำดับ ทั้งนี้เกิดจากการมี ส่วนร่วมของ ผู้บริหาร
คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัย ทำให้การบริหารงานของวิทยาลัยเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนงานของ
วิทยาลัยที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย


ปณิธาน (Determination) 

เป็นวิทยาลัยแห่งสังคมประกอบการเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจและการจัดการภาครัฐ 

วิสัยทัศน์ (Vision)
 เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความหลากหลายสนองต่อความต้องการระดับชาติและนานาชาติ 

พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาวิชาชีพที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่สังคมการประกอบการ และการเป็น ผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม 
2. บริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และศูนย์ข้อมูลทางธุรกิจ ที่สามารถถ่ายทอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมการประกอบการ
3. ให้บริการงานวิชาการแก่ชุมชนโดยเน้นแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ และมีคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ
 4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 6. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

ค่านิยม (Value) 

1. การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)
2. รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 

1. มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. มุ่งรับใช้สังคมผู้ประกอบการ 

สีประจำวิทยาลัย   

สีชมพู กลีบบัว

 คลิกดู ค่าสีชุดครุยของวิทยาลัย Code รหัส 219 


  • คลิกเลือกเมนูด้านบนนี้ค่ะ โครงสร้าง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

  • คลิกเลือกเมนูด้านบนนี้ค่ะ คณาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

  • อาจารย์พิเศษที่มาสอนในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มี 4 หลักสูตรดังนี้ (คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม Link ด้านบนนะคะ) อาจารย์พิเศษ M.B.A. อาจารย์พิเศษ M.P.A. อาจารย์พิเศษ D.B.A. อาจารย์...

  • อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ศ.ดร.อรุณ รักธรรม Ph.D. (Public Administration) รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว Ph.D. (Development Administration) รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง ปร.ด. (รัฐป...

  • การจัดการความรู้(KM) (KM)ปีการศึกษา2560 (KM)ปีการศึกษา2559 (KM)ปีการศึกษา2558 (KM)ปีการศึกษา2557 (KM)ปีการศึกษา2556

  • สแกนQR Codeดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร ข้อบังคับวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ -ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ.๒๕๖๐ - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยวิท...
Visitors: 162,988