สำนักงานเลขานุการประจำวิทยาลัย

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สำนักงานเลขานุการประจำวิทยาลัย

(นางสาวเนตรชนก สูนาสวน)

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการประจำวิทยาลัย

(นางกัณณ์ศศิชา เนาว์เย็นผล)

บุคลากร

(นายชัยณรงค์ สิริพรปรีดา)

นิติกร

(นางสาวอาภาภรณ์ ทองสัมฤทธิ์)

นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรม

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ส่วนงานวิชาการ

(นายพรชัย ขันทะวงค์)

หัวหน้าส่วนงานวิชาการ

พื้นที่ศาลายา

(นางสาวขวัญชนก อายุยืน)

นักวิชาการศึกษา

(นางสาวปุญชรัสมิ์ โตสัมพันธ์)

นักวิชาการศึกษา

(นายรัฐจักรพล สามทองก่ำ)

นักวิชาการศึกษา

(นางสาวปรียนันท์ ศรีรัตนมงคล)

นักวิชาการศึกษา

(นางสาวพิชยา อานอาชา)

นักวิชาการศึกษา

(นางสาวณัฐนรี นันทิโย)

นักวิชาการศึกษา

(นางสาวพิมพ์ชนก โสภัย)

นักวิชาการศึกษา

พื้นที่วังไกลกังวล

(นางสาวสุมิตตา เดชศิริกุล)

นักวิชาการศึกษา

(นางสาวอรวรรณ เกล็ดกฤษ)

นักวิชาการศึกษา

(นางสาวณัฏฐกิตติ์ พาสภาการ)

นักวิชาการศึกษา

(นายปฏิภาณ ลีลาวัฒน์)

นักวิชาการศึกษา

ส่วนงานศูนย์วิจัยฐานข้อมูลและ
ประกันคุณภาพ

(นางสาวหฤทัย สมศักดิ์)

หัวหน้าส่วนงานศูนย์วิจัยฐานข้อมูลและประกันคุณภาพ

(นายทศพล บัวไร่ขิง)

นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายบริการวิชาการและเครือข่ายสัมพันธ์

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ส่วนงานประชาสัมพันธ์
และการตลาด

(ดร.นำพล ม่วงอวยพร)

หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์และการตลาด

(นางสาวรสสุคนธ์ ผิวบัวคำ)

นักประชาสัมพันธ์

(นายพลภัทร บริรักษ์ธนกุล)

นักวิชาการศึกษา

(นายพีระพัฒน์ แก้วมณี)

นักวิชาการศึกษา

(นายกานต์ชัยยง มงคลมะไฟ)

นักวิชาการศึกษา

(นางสาวอชริญา เงินเจริญ)

นักวิชาการศึกษา

ส่วนงานบริการวิชาการ
และเครือข่าย

(นางสาวอาทิตยา พิพัฒน์พงศ์อำไพ)

หัวหน้าส่วนงานบริการวิชาการและเครือข่าย

(นางสาวสุกัญญา อินทนชิตจุ้ย)

นักวิชาการศึกษา

(นางสาวจิราภรณ์ ชนัญชนะ)

เจ้าหน้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(นางสาวนิตยา สวัสดิ์จุ้น)

เจ้าหน้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(นางสาวแพรวพรรณ พระพานะ)

นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายบริหารและแผนงาน

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ส่วนงานการเงินและบัญชี

(นางสาวจุฑารัตน์ จั่นจินดา)

หัวหน้าส่วนงานการเงินและบัญชี

(นางสาวรมยพร กิติเวียง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสิริลักษณ์ จีนประชา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวทัตพิชา แย้มเดช)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายนฤพนธ์ โกวิทพรพิเชฎฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุภัสชา แสงจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวชนิกานต์ ชำนาญไพร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ส่วนงานพัสดุและอาคาร

(นายชัชชติภัช เดชจิรมณี)

หัวหน้าส่วนงานพัสดุและอาคาร

(นางสาวจุฑามาส เอี่ยมจินดา)

เจ้าหน้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(นายทศพล อัครพงษ์ไพบูลย์)

นักวิชาการพัสดุ

(นายอัฎฐรัตน์ ศิริกิจ)

พนักงานขับรถยนต์

@Saii 13/6/65