คณะกรรมการกองทุน

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประธานกรรมการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

   

UpDate 6/7/65