ผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์

อธิการบดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

(นายรพี ม่วงนนท์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

(ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

(ดร.อธิธัช สิรวริศรา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน

(ดร.อำนวย บุญรัตนไมตรี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
และเครือข่ายสัมพันธ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

(ผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย

(นางสาวอาทิตยา พิพัฒน์พงศ์อำไพ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย