อาจารย์ RCIM

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผศ.ดร.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

อาจารย์

ผศ.ดร.รัชยา ภักดีจิตต์

อาจารย์

ดร.ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ

อาจารย์

ดร.สุภาพร เพ่งพิศ

อาจารย์

ดร.ทนง ทองภูเบศร์

อาจารย์

อ.รัชกฤช คล่องพยาบาล

อาจารย์

@saii 8/4/65