อาจารย์ RCIM

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ศ.ดร.วรเดช จันทรศร

อาจารย์

รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง

อาจารย์

รศ.ดร.ชมภูนุช หุ่นนาค

อาจารย์

รศ.ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ

อาจารย์

ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา

อาจารย์

ผศ.ดร.พันเอกวรสิทธิ์ เจริญพุฒ

อาจารย์

ผศ.ดร.ฐิติมา โห้ลำยอง

อาจารย์

ผศ.ดร.รัชยา ภักดีจิตต์

อาจารย์

ผศ.ดร.ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร

อาจารย์

ผศ.ดร.เฉลิมพล มีชัย

อาจารย์

ผศ.ดร.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

อาจารย์

ผศ.ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง

อาจารย์

ผศ.ดร.วรรณรี ปานศิริ

อาจารย์

ดร.อำนวย บุญรัตนไมตรี

อาจารย์

ดร.อธิธัช สิรวริศรา

อาจารย์

ดร.จุฑามาศ วงศ์กันทรากร

อาจารย์

ดร.ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ

อาจารย์

ดร.นำพล ม่วงอวยพร

อาจารย์

ดร.ชัชวาล แสงทองล้วน

อาจารย์

ดร.ทนง ทองภูเบศร์

อาจารย์

ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์

อาจารย์

ดร.สุภาพร เพ่งพิศ

อาจารย์

ดร.ละมุล รอดขวัญ

อาจารย์

ดร.สุพัตรา ยอดสุรางค์

อาจารย์

ดร.เนตรชนก สูนาสวน

อาจารย์

ดร.พรชัย ขันทะวงค์

อาจารย์

ดร.ชัชชติภัช เดชจิรมณี

อาจารย์

ดร.ธนัญชกร ปกิตตาวิจิตร

อาจารย์

ดร.ทศพล อัครพงษ์ไพบูลย์

อาจารย์

ดร.ปุญชรัสมิ์ โตสัมพันธ์

อาจารย์

ดร.รัฐจักรพล สามทองก่ำ

อาจารย์

ดร.กัณณ์ศศิชา เนาว์เย็นผล

อาจารย์

ดร.หฤทัย สมศักดิ์

อาจารย์

อ.รัชกฤช คล่องพยาบาล

อาจารย์

Update @saii 5/7/67