สำนักงานเลขานุการประจำวิทยาลัย

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สำนักงานเลขานุการประจำวิทยาลัย

2.Pic.Section Manager007.2

(ดร.เนตรชนก สูนาสวน)

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการประจำวิทยาลัย

Pic.Personnel007.2

(นางกัณณ์ศศิชา เนาว์เย็นผล)

บุคลากร

(นายชัยณรงค์ สิริพรปรีดา)

นิติกร

(นางสาวอาภาภรณ์ ทองสัมฤทธิ์)

นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรม

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ส่วนงานวิชาการ

Pic.Personnel024.2

(ดร.ปุญชรัสมิ์ โตสัมพันธ์)

หัวหน้าส่วนงานวิชาการ

พื้นที่ศาลายา

(นางสาวขวัญชนก อายุยืน)

นักวิชาการศึกษา

Pic.Personnel013

(ดร.รัฐจักรพล สามทองก่ำ)

นักวิชาการศึกษา

Pic.Personnel008.2

(นางสาวปรียนันท์ ศรีรัตน์มงคล)

นักวิชาการศึกษา

Pic.Personnel028.2

(นางสาวพิชยา อานอาชา)

นักวิชาการศึกษา

Pic.Personnel037

(นางสาวณัฐนรี นันทิโย)

นักวิชาการศึกษา

Pic.Personnel033

(นางสาวพิมพ์ชนก โสภัย)

นักวิชาการศึกษา

พื้นที่วังไกลกังวล

Pic.Personnel030

(นางสาวสุมิตตา เดชศิริกุล)

นักวิชาการศึกษา

Pic.Personnel029

(นางสาวอรวรรณ เกล็ดกฤษ)

นักวิชาการศึกษา

Pic.Personnel031

(นางสาวณัฏฐกิตติ์ พาสภาการ)

นักวิชาการศึกษา

Pic.Personnel034.2

(นายปฏิภาณ ลีลาวัฒน์)

นักวิชาการศึกษา

ส่วนงานศูนย์วิจัยฐานข้อมูลและ
ประกันคุณภาพ

(ดร.หฤทัย สมศักดิ์)

หัวหน้าส่วนงานศูนย์วิจัยฐานข้อมูลและประกันคุณภาพ

Pic.Personnel026.2

(นายทศพล บัวไร่ขิง)

นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายบริการวิชาการและเครือข่ายสัมพันธ์

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ส่วนงานประชาสัมพันธ์
และการตลาด

(ดร.นำพล ม่วงอวยพร)

หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์และการตลาด

พื้นที่ศาลายา

(นายพีระพัฒน์ แก้วมณี)

นักวิชาการศึกษา

Pic.Personnel003.2021

(นางสาวรสสุคนธ์ ผิวบัวคำ)

นักประชาสัมพันธ์

(นางสาวอชริญา เงินเจริญ)

นักวิชาการศึกษา

(นายพลภัทร บริรักษ์ธนกุล)

นักวิชาการศึกษา

(นายกานต์ชัยยง มงคลมะไฟ)

นักวิชาการศึกษา

พื้นที่วังไกลกังวล

Pic.Personnel039

(นายพีรยุทธ ยอดทอง)

นักประชาสัมพันธ์

ส่วนงานบริการวิชาการ
และเครือข่าย

(ดร.อาทิตยา พิพัฒน์พงศ์อำไพ)

หัวหน้าส่วนงานบริการวิชาการและเครือข่าย

Pic.Personnel004

(นางสาวสุกัญญา อินทนชิตจุ้ย)

นักวิชาการศึกษา

Pic.Personnel025

(นางสาวจิราภรณ์ ชนัญชนะ)

เจ้าหน้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Pic.Personnel027

(นางสาวนิตยา สวัสดิ์จุ้น)

เจ้าหน้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Pic.Personnel038

(นางสาวแพรวพรรณ พระพานะ)

นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายบริหารและแผนงาน

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ส่วนงานการเงินและบัญชี

(นางสาวจุฑารัตน์ จั่นจินดา)

หัวหน้าส่วนงานการเงินและบัญชี

Pic.Personnel006

(นางสาวรมยพร กิติเวียง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสิริลักษณ์ จีนประชา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวทัตพิชา แย้มเดช)

นักวิชาการเงินและบัญชี

Pic.Personnel014

(นายนฤพนธ์ โกวิทพรพิเชฎฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุภัสชา แสงจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวชนิกานต์ ชำนาญไพร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

Pic.Personnel035

(นางสาวศศิธร จันทิมี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ส่วนงานพัสดุและอาคาร

(ดร.ชัชชติภัช เดชจิรมณี)

หัวหน้าส่วนงานพัสดุและอาคาร

(นางสาวจุฑามาส เอี่ยมจินดา)

เจ้าหน้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Pic.Personnel017.2

(ดร.ทศพล อัครพงษ์ไพบูลย์)

นักวิชาการพัสดุ

Pic.Personnel036

(นายวินัย กล่ำเสือ)

พนักงานขับรถยนต์

Update @Saii 23/5/67