ผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

(นายรพี ม่วงนนท์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

(ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

(ดร.อธิธัช สิรวริศรา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน

(ดร.อำนวย บุญรัตนไมตรี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
และเครือข่ายสัมพันธ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

(ผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย

(นางสาวอาทิตยา พิพัฒน์พงศ์อำไพ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย