ผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

(ดร.รพี ม่วงนนท์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

(ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรม

(ดร.อธิธัช สิรวริศรา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน

(ดร.อำนวย บุญรัตนไมตรี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
และเครือข่ายสัมพันธ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

(ดร.อาทิตยา พิพัฒน์พงศ์อำไพ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย

Pic.RCIM.Teacher002

(รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย

2.Pic.Section Manager002.4

(ดร.พรชัย ขันทะวงค์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย