คณะกรรมการประจำ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประธานกรรมการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รองประธานกรรมการ

 

 

 

 

(รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย)

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

(รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ