คณะกรรมการกองทุน

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประธานกรรมการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ


ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

   

UpDate25/12/66