คณะกรรมการกองทุน

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประธานกรรมการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

 

 

 

 

 

(รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย)

 

 

กรรมการ

 

 

 

 

 

(รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย)

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ