ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 -2564

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์