ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 -2561

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์