ศิษย์เก่า RCIM

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผู้สำเร็จการศึกษา 2563

ผู้สำเร็จการศึกษา 2562

ผู้สำเร็จการศึกษา 2561

ผู้สำเร็จการศึกษา 2560


ผู้สำเร็จการศึกษา 2559


ผู้สำเร็จการศึกษา 2558

ผู้สำเร็จการศึกษา 2557


ผู้สำเร็จการศึกษา 2556

***