ศิษย์เก่า RCIM

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผู้สำเร็จการศึกษา 2561

ผู้สำเร็จการศึกษา 2560

ผู้สำเร็จการศึกษา 2559

ผู้สำเร็จการศึกษา 2558

ผู้สำเร็จการศึกษา 2557

ผู้สำเร็จการศึกษา 2556