ภาพกิจกรรม ปี 2565

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ธันวาคม 2565

พฤศจิกายน 2565

ตุลาคม 2565

กันยายน 2565

สิงหาคม 2565

มีนาคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565

มกราคม 2565

***วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ งดการกิจกรรมรวมกลุ่ม เพราะสถานการณ์โควิด19***