ภาพกิจกรรม ปี 2563

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มีนาคม - ธันวาคม 2563

***วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ งดการกิจกรรมรวมกลุ่ม เพราะสถานการณ์โควิด19***

กุมภาพันธ์ 2563

มกราคม 2563