ภาพกิจกรรม ปี 2564

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เมษายน 2564

มีนาคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

มกราคม 2564