เกี่ยวกับ RCIM

ประวัติและความเป็นมาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                 

      วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ก่อตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8/2552 
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552เป็นหน่วยงานภายในมีฐานะเทียบเท่าคณะมีชื่อว่า “วิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรม
การจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร์ (Rajamangala Rattanakosin College of Innovative Management (R-CIM)” 
ต่อมาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ได้มีการแก้ไขชื่อเป็น “วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (Rattanakosin College of
Innovation Management
)” โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ควบคู่กับการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา การให้บริการวิชาการและองค์ความรู้แก่สังคมประกอบการและชุมชน
สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่ต้องการให้เป็นวิทยาลัยแห่งสังคมประกอบการ
เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจและการจัดการภาครัฐ          

      วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีการบริหารจัดการเป็นอิสระเพื่อความรวดเร็วและคล่องตัว แต่อยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความ
เป็นเลิศด้านวิชาการ การบริการวิชาการ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ อันนำไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง
และยั่งยืนวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้

  • เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในสังคมการประกอบการ
  • เพื่อผลิตงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าได้
  • เพื่อให้บริการวิชาการและองค์ความรู้แก่สังคมประกอบการและชุมชน
  • เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเป็นส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ประกอบด้วย        
– สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัย        
– ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ   


โดยมีหลักสูตรที่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน คือ
       

1. ระดับปริญญาเอก

– หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)
– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)
– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
– หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (D.M.) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

2. ระดับปริญญาโท

– หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)
– หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)         

      หลักสูตรของวิทยาลัยมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาตร์ ตลอดจนการวิจัยชั้นสูง รวมทั้งเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถตอบสนองต่อความ ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน          

      การบริหารงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้พัฒนาและก้าวหน้าไปเป็นลำดับ ทั้งนี้เกิดจากการมี ส่วนร่วมของ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัย ทำให้การบริหารงานของวิทยาลัยเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนงานของ วิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ปณิธาน (Determination) 

เป็นวิทยาลัยแห่งสังคมประกอบการเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจและการจัดการภาครัฐ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความหลากหลายสนองต่อความต้องการระดับชาติและนานาชาติ 

พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาวิชาชีพที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่สังคมการประกอบการ และการเป็น ผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม 
2. บริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และศูนย์ข้อมูลทางธุรกิจ ที่สามารถถ่ายทอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมการ
ประกอบการ
 
3. ให้บริการงานวิชาการแก่ชุมชนโดยเน้นแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ และมีคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ 
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
6. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

ค่านิยม (Value) 

1. การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) 
2. รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 

1. มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. มุ่งรับใช้สังคมผู้ประกอบการ 

สีประจำวิทยาลัย   

สีชมพู กลีบบัว

 คลิกดู ค่าสีชุดครุยของวิทยาลัย Code รหัส 219