อาจารย์ประจำวิทยาลัย

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ศ.ดร.อรุณ รักธรรม

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

 • Ph.D. (Public Administration)

รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

 • ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ผศ.ดร.พันเอกวรสิทธิ์ เจริญพุฒ

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

 • รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

 • Ph.D. (Communication)

ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

 • Ph.D. (Interpersonal Communication)

ผศ.ดร.ชมพูนุช หุ่นนาค

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

 • ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ผศ.ดร.ฐิติมา โห้ลำยอง

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

 • รป.ด. (สาขานโยบายสาธารณะ)

ผศ.ดร.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

 • กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)

ดร.อำนวย บุญรัตนไมตรี

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

 • ปร.ด. (รัฐศาสตร์)

ดร.อธิธัช สิรวริศรา

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

 • Ph.D. (Economics)

ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

 • ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ดร.สุภาพร เพ่งพิศ

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

 • บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)

ดร.นำพล ม่วงอวยพร

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

 • Ph.D. (Social sciences)

ดร.ชัชวาล แสงทองล้วน

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

 • ปร.ด. (การจัดการภาวะผู้นำยุทธศาสตร์ ความเป็นเลิศ)

ดร.จุฑามาศ วงศ์กันทรากร

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

 • ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)

ดร.สุพัตรา ยอดสุรางค์

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

 • รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ดร.ณัฐดนัย อลีนจิตพงศ์

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

 • ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)

อ.รัชกฤช คล่องพยาบาล

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

 • บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)